Hotline:(+84)4 3724 6666

Chia tách, Sáp nhập, giải thể, phá sản Doanh nghiệp

Chia tách, Sáp nhập, giải thể, phá sản Doanh nghiệp
HSLAWS cung cấp các dịch vụ cơ bản cho Doanh nghiệp, các gói giải pháp trong suốt quá trình kể từ thành doanh nghiệp đến khi có bất kỳ sự thay đổi nào liên quan đến tư cách pháp lý của doanh nghiệp. Trong đó có dịch vụ tư vấn Chia tách, Sáp nhập, Giải thể, Phá sản doanh nghiệp.

 
Bao gồm các dịch vụ:
 
          1. Tư vấn và thực hiện thủ tục Chia tách doanh nghiệp;
          2. Tư vấn và thực hiện thủ tục Sáp nhập doanh nghiệp;      
          3. Tư vấn và thực hiện thủ tục Giải thể doanh nghiệp, Giải thể chi nhánh, Văn phòng đại diện;
          4. Tư vấn thủ tục Phá sản doanh nghiệp.