Hotline:(+84)4 3724 6666

Khung giá đất tỉnh Tuyên Quang

Khung giá đất tỉnh Tuyên Quang
Mẫu văn bản quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và khung giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Tỉnh Tuyên Quang ...
 
(password to modify: hslaw.vn)
Bảng giá dất 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn Tỉnh Tuyên Quang Bảng giá dất 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn Tỉnh Tuyên QuangBảng giá dất 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn Tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND của UBDN Tỉnh Tuyên Quang. >> Download
Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Tuyên Quang năm 2014Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Tuyên Quang năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ... >> Download
Khung giá đất nông thôn Huyện Yên Sơn Tỉnh Tuyên Quang năm 2011Khung giá đất nông thôn Huyện Yên Sơn Tỉnh Tuyên Quang năm 2011 ban hành kèm theo quyết định Số: 38/2010/QĐ-UBND Tỉnh Tuyên Quang... >> Download
Khung giá đất nông thôn Huyện Sơn Dương Tỉnh Tuyên Quang năm 2011Khung giá đất nông thôn Huyện Sơn Dương Tỉnh Tuyên Quang năm 2011 ban hành kèm theo quyết định Số: 38/2010/QĐ-UBND Tỉnh Tuyên Quang... >> Download
Khung giá đất nông thôn Huyện Na Hang Tỉnh Tuyên Quang năm 2011Khung giá đất nông thôn Huyện Na Hang Tỉnh Tuyên Quang năm 2011 ban hành kèm theo quyết định Số: 38/2010/QĐ-UBND Tỉnh Tuyên Quang... >> Download
Khung giá đất nông thôn Huyện Hàm Yên Tỉnh Tuyên Quang năm 2011Khung giá đất nông thôn Huyện Hàm Yên Tỉnh Tuyên Quang năm 2011 ban hành kèm theo quyết định Số: 38/2010/QĐ-UBND Tỉnh Tuyên Quang... >> Download
Khung giá đất nông thôn Huyện Chiêm Hóa Tỉnh Tuyên Quang năm 2011Khung giá đất nông thôn Huyện Chiêm Hóa Tỉnh Tuyên Quang năm 2011 ban hành kèm theo quyết định Số: 38/2010/QĐ-UBND Tỉnh Tuyên Quang... >> Download
Khung giá đất ở đô thị tại các huyện trên địa bàn Tỉnh Tuyên Quang năm 2011Khung giá đất ở đô thị tại các huyện trên địa bàn Tỉnh Tuyên Quang năm 2011 ban hành kèm theo quyết định Số: 38/2010/QĐ-UBND Tỉnh Tuyên Quang... >> Download
Khung giá đất nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh Tuyên Quang năm 2011Khung giá đất nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh Tuyên Quang năm 2011 ban hành kèm theo quyết định Số: 38/2010/QĐ-UBND Tỉnh Tuyên Quang... >> Download
Quyết định ban hành khung giá đất trên địa bàn Tỉnh Tuyên Quang năm 2011Quyết đinh Số: 38/2010/QĐ-UBND ban hành về việc phê duyệt giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn Tỉnh Tuyên Quang... >> Download