Hotline:(+84)4 3724 6666

Khung giá đất tỉnh Thái Bình

Khung giá đất tỉnh Thái Bình
Mẫu văn bản quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình và khung giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Tỉnh Thái Bình  ...
 
(password to modify: hslaw.vn)
Bảng giá đất Tỉnh Thái Bình năm 2015 Bảng giá đất Tỉnh Thái Bình năm 2015Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong thời hạn 05 năm (kể từ ngày 01/01/2015) ban hành kèm theo Quyết định số 3077/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thái Bình. >> Download
Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2014Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Thái Bình Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 2998/2013/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình - Khung giá đất năm 2013Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 3152/QĐ-UBND ngày 29/12/2012 >> Download
Bảng giá đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình - Khung giá đất năm 2013Bảng giá đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 3152/QĐ-UBND ngày 29/12/2012 >> Download
Bảng giá đất khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình - Khung giá đất năm 2013Bảng giá đất khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 3152/QĐ-UBND ngày 29/12/2012 >> Download
Quyết định khung giá đất tỉnh Thái Bình năm 2013Quyết định số 3152/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành bảng giá đất và quy định về mức giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2013 ngày 29/12/2012 >> Download
Khung giá đất ở, đất sản xuất đất kinh doanh phi nông nghiệp Tỉnh Thái Bình năm 2011Khung giá đất ở, đất sản xuất đất kinh doanh phi nông nghiệp Tỉnh Thái Bình năm 2011 ban hành kèm theo quyết đinh Số: 3013/QB-UBND Tỉnh Thái Bình... >> Download
Khung giá đất Nông Nghiệp Tỉnh Thái Bình năm 2011Khung giá đất Nông Nghiệp Tỉnh Thái Bình năm 2011 ban hành kèm theo quyết đinh Số: 3013/QB-UBND Tỉnh Thái Bình... >> Download
Quy đinh ban hành khung giá đất Tỉnh Thái Bình năm 2011 Quy định khung giá đất Tỉnh Thái Bình năm 2011 ban hành kèm theo Quyết đinh Số: 3013/QB-UBND Tỉnh Thái Bình... >> Download
Quyết định ban hành khung giá đất trên địa bàn Tỉnh Thái Bình năm 2011 Quyết đinh Số: 3013/QB-UBND, ban hành về việc phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Thái Bình năm 2011... >> Download