Hotline:(+84)4 3724 6666

Khung giá đất tỉnh Sơn La

Khung giá đất tỉnh Sơn La
Mẫu văn bản quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sơn La và khung giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Tỉnh Sơn La  ...
 
(password to modify: hslaw.vn)
Bảng giá đất Tỉnh Sơn La giai đoạn 2015 - 2019 Bảng giá đất Tỉnh Sơn La giai đoạn 2015 - 2019Bảng giá đất trên địa bàn Tỉnh Sơn La giai đoạn 2015 - 2019 ban hành kèm theo Nghị Quyết số 103/2014/NQ-HĐND... >> Download
Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp Tỉnh Sơn La Năm 2014

Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp Tỉnh Sơn La Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 3333/QĐ-UBND...

>> Download
Bảng giá đất ở tại nông thôn Tỉnh Sơn La Năm 2014

Bảng giá đất ở tại nông thôn Tỉnh Sơn La Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 3333/QĐ-UBND...

>> Download
Bảng giá đất ở tại đô thị Tỉnh Sơn La Năm 2014

Bảng giá đất ở tại đô thị Tỉnh Sơn La Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 3333/QĐ-UBND...

>> Download
Bảng giá đất nông nghiệp Tỉnh Sơn La Năm 2014

Bảng giá đất nông nghiệp Tỉnh Sơn La Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 3333/QĐ-UBND...

>> Download
Quyết định số 3333/QĐ-UBND

Quyết định số 3333/QĐ-UBND Về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sơn La áp dụng từ ngày 01/01/2014...

>> Download
Khung giá đất Tỉnh Sơn La năm 2013Khung giá đất Tỉnh Sơn La năm 2013  ban hành kèm theo Quyết đinh Số: 2940/QĐ-UBND Tỉnh Sơn La..... >> Download
Quyết định ban hành khung giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2013Quyết đinh Số: 2940/QĐ-UBND Tỉnh Sơn La ban hành về việc phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Sơn La năm 2013... >> Download
Tỉnh Sơn La - Khung giá đất năm 2013Theo Nghị Quyết số 37/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân ngày 12 tháng 12 năm 2012 quy định Giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Sơn La >> Download
Tỉnh Sơn La - Khung giá đất năm 2012Giá các loại đất  năm 2012 trên địa bàn tỉnh Sơn La >> Download
Tỉnh Sơn La - Khung giá đất năm 2012Theo Quyết định số 3115/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân ngày 30 tháng 12 năm 2011 quy định giá các loại đất  năm 2012 trên địa bàn tỉnh Sơn La >> Download
Khung giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2011Khung giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Tỉnh Sơn La năm 2011 ban hành kèm theo quyết đinh Số: 3416/QĐ-UBND Tỉnh Sơn La... >> Download
Khung giá đất nông nghiệp, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2011Khung giá đất nông nghiệp, lâm nghiệp Tỉnh Sơn La năm 2011 ban hành kèm theo quyết đinh Số: 3416/QĐ-UBND Tỉnh Sơn La... >> Download
Khung giá đất ở tại nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2011Khung giá đất ở tại nông thôn Tỉnh Sơn La năm 2011 ban hành kèm theo quyết đinh Số: 3416/QĐ-UBND Tỉnh Sơn La... >> Download
Khung giá đất ở đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2011Khung giá đất ở đô thị Tỉnh Sơn La năm 2011 ban hành kèm theo quyết đinh Số: 3416/QĐ-UBND Tỉnh Sơn La... >> Download
Trang: 1 2