Hotline:(+84)4 3724 6666

Khung giá đất tỉnh Ninh Bình

Khung giá đất tỉnh Ninh Bình
Mẫu văn bản quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và khung giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Tỉnh Ninh Bình  ...
 
(password to modify: hslaw.vn)
Bảng giá đất Tỉnh Ninh Bình giai đoạn năm 2015 - 2019 Bảng giá đất Tỉnh Ninh Bình giai đoạn năm 2015 - 2019Bảng giá các loại đất Tỉnh Ninh Bình giai đoạn năm 2015 - 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND... >> Download
Khung giá đất ở khu dân cư nông thôn Huyện Yên Mô Tỉnh Ninh Bình Năm 2014Khung giá đất ở khu dân cư nông thôn Huyện Yên Mô Tỉnh Ninh Bình Năm 2014... >> Download
Khung giá đất ở nông thôn ven trục đường giao thông Huyện Yên Mô Tỉnh Ninh Bình Năm 2014Khung giá đất ở nông thôn ven trục đường giao thông Huyện Yên Mô Tỉnh Ninh Bình Năm 2014... >> Download
Khung giá đất ở tại đô thị Huyện Yên Mô Tỉnh Ninh Bình Năm 2014Khung giá đất ở tại đô thị Huyện Yên Mô Tỉnh Ninh Bình Năm 2014... >> Download
Khung giá đất ở khu dân cư nông thôn Thị Xã Tam Điệp Tỉnh Ninh Bình Năm 2014Khung giá đất ở khu dân cư nông thôn Thị Xã Tam Điệp Tỉnh Ninh Bình Năm 2014... >> Download
Khung giá đất ở nông thôn ven trục đường giao thông Thị Xã Tam Điệp Tỉnh Ninh Bình Năm 2014Khung giá đất ở nông thôn ven trục đường giao thông Thị Xã Tam Điệp Tỉnh Ninh Bình Năm 2014... >> Download
Khung giá đất ở tại đô thị Thị Xã Tam Điệp Tỉnh Ninh Bình Năm 2014Khung giá đất ở tại đô thị Thị Xã Tam Điệp Tỉnh Ninh Bình Năm 2014... >> Download
Khung giá đất ở thuộc các phường Thành phố Ninh Bình năm 2014Khung giá đất ở thuộc các phường Thành phố Ninh Bình năm 2014... >> Download
Khung giá đất ở khu dân cư nông thôn Thành phố Ninh Bình năm 2014Khung giá đất ở khu dân cư nông thôn Thành phố Ninh Bình năm 2014... >> Download
Khung giá đất ở nông thôn ven trục đường giao thông Thành phố Ninh Bình năm 2014Khung giá đất ở nông thôn ven trục đường giao thông Thành phố Ninh Bình năm 2014... >> Download
Khung giá đất ở đô thị Thành phố Ninh Bình Tỉnh Ninh Bình năm 2014Khung giá đất ở đô thị Thành phố Ninh Bình Tỉnh Ninh Bình năm 2014... >> Download
Khung giá đất ở khu dân cư nông thôn Huyện Yên Khánh Tỉnh Ninh Bình năm 2014Khung giá đất ở khu dân cư nông thôn Huyện Yên Khánh Tỉnh Ninh Bình năm 2014... >> Download
Khung giá đất ở nông thôn ven trục đường giao thông Huyện Yên Khánh Tỉnh Ninh Bình năm 2014Khung giá đất ở nông thôn ven trục đường giao thông Huyện Yên Khánh Tỉnh Ninh Bình năm 2014... >> Download
Khung giá đất ở tại đô thị Huyện Yên Khánh Tỉnh Ninh Bình năm 2014Khung giá đất ở tại đô thị Huyện Yên Khánh Tỉnh Ninh Bình năm 2014... >> Download
Khung giá đất ở khu dân cư nông thôn Huyện Nho Quan Tỉnh Ninh Bình năm 2014Khung giá đất ở khu dân cư nông thôn Huyện Nho Quan Tỉnh Ninh Bình năm 2014... >> Download
Trang: 1 2 3