Hotline:(+84)4 3724 6666

Khung giá đất tỉnh Lào Cai

Khung giá đất tỉnh Lào Cai
Mẫu văn bản quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai và khung giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Tỉnh Lào Cai ...
 
(password to modify: hslaw.vn)
Nghị quyết số 34/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 34/2014/NQ-HĐNDNghị quyết số 34/2014/NQ-HĐND về việc thông bảng giá đất 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn Tỉnh Lào Cai... >> Download
Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Lào Cai năm 2014Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Lào Cai năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ... >> Download
Giá đất huyện Bát Xát năm 2011 tỉnh Lào CaiGihá đất huyện Bát  Xát năm 2011, ban hành kèm theo Quyết định số 49/2010/QĐ-UBND tỉnh Lào Cai ... >> Download
Giá đất huyện Bắc Hà năm 2011 tỉnh Lào CaiGiá đất huyện Bắc Hà năm 2011, ban hành kèm theo Quyết định số 49/2010/QĐ-UBND tỉnh Lào Cai ... >> Download
Giá đất huyện Bảo Thắng năm 2011 tỉnh Lào CaiGiá đất huyện Bảo Thắng năm 2011, ban hành kèm theo Quyết định số 49/2010/QĐ-UBND tỉnh Lào Cai ... >> Download
Giá đất huyện Bảo Yên năm 2011 tỉnh Lào CaiGiá đất huyện Bảo Yên năm 2011, ban hành kèm theo Quyết định số 49/2010/QĐ-UBND tỉnh Lào Cai ... >> Download
Giá đất huyện Mường Khương năm 2011 tỉnh Lào CaiGiá đất huyện Mường Khương năm 2011, ban hành kèm theo Quyết định số 49/2010/QĐ-UBND tỉnh Lào Cai ... >> Download
Giá đất huyện Sa Pa năm 2011 tỉnh Lào CaiGiá đất huyện Sa Pa năm 2011, ban hành kèm theo Quyết định số 49/2010/QĐ-UBND tỉnh Lào Cai ... >> Download
Giá đất huyện Si Ma Cai năm 2011 tỉnh Lào CaiGiá đất huyện Si Ma Cai năm 2011, ban hành kèm theo Quyết định số 49/2010/QĐ-UBND tỉnh Lào Cai ... >> Download
Giá đất huyện Văn Bàn năm 2011 tỉnh Lào CaiGiá đất huyện Văn Bàn năm 2011, ban hành kèm theo Quyết định số 49/2010/QĐ-UBND tỉnh Lào Cai ... >> Download
Giá đất thành phố Lào Cai năm 2011 tỉnh Lào CaiGiá đất thành phố Lào Cai năm 2011, ban hành kèm theo Quyết định số 49/2010/QĐ-UBND tỉnh Lào Cai ... >> Download
Tiêu thức phân loại đô thị, phân loại đường phố, phân khu vực đất ở tại nông thôn, phân vị trí đất năm 2011 tỉnh Lào CaiTiêu thức phân loại đô thị, phân loại đường phố, phân khu vực đất ở tại nông thôn, phân vị trí đất năm 2011, ban hành kèm theo Quyết định số 49/2010/QĐ-UBND tỉnh Lào Cai ... >> Download
Quy định giá các loại đất, phân loại đất, phân khu vực đất và phân loại đường phố, vị trí đất năm 2011 tỉnh Lào CaiQuy định giá các loại đất, phân loại đất, phân khu vực đất và phân loại đường phố, vị trí đất năm 2011 tỉnh Lào Cai ... >> Download
Quyết định ban hành quy định giá các loại đất, phân loại đất, phân khu vực đất và phân loại đường phố, vị trí đất năm 2011 tỉnh Lào CaiQuyết định số 49/2010/QĐ-UBND, ban hành quy định giá các loại đất, phân loại đất, phân khu vực đất và phân loại đường phố, vị trí đất năm 2011 tỉnh Lào Cai... >> Download