Hotline:(+84)4 3724 6666

Khung giá đất tỉnh Hải Dương

Khung giá đất tỉnh Hải Dương
Mẫu văn bản quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương và khung giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Tỉnh Hải Dương  ...
 
(password to modify: hslaw.vn)
Bảng giá đất Tỉnh Hải Dương giai đoạn năm 2015 - 2019 Bảng giá đất Tỉnh Hải Dương giai đoạn năm 2015 - 2019Bảng giá đất Tỉnh Hải Dương giai đoạn năm 2015 - 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất nông nghiệp, lâm nghiệp trên địa bàn Tỉnh Hải Dương Năm 2014Bảng giá đất sản xuất kinh doạnh phi nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh Hải Dương Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND  >> Download
Bảng giá đất sản xuất kinh doạnh phi nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh Hải Dương Năm 2014Bảng giá đất sản xuất kinh doạnh phi nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh Hải Dương Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND  >> Download
Bảng giá đất ở tại đô thị trên địa bàn Tỉnh Hải Dương Năm 2014Bảng giá đất ở tại đô thị trên địa bàn Tỉnh Hải Dương Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND  >> Download
Bảng giá đất ở tại nông thôn trên địa bàn Tỉnh Hải Dương Năm 2014Bảng giá đất ở tại nông thôn trên địa bàn Tỉnh Hải Dương Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND  >> Download
Quyết định số 34/2013/QĐ-UBNDQuyết định số 34/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hải Dương... >> Download
Thành phố Hải Dương Tỉnh Hải Dương - Khung giá đất năm 2013Giá đất ở thành phố Hải Dương theo Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân ngày 20 tháng 12 năm 2012 quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh. >> Download
Thị xã Chí Linh Tỉnh Hải Dương - Khung giá đất năm 2013Giá đất ở thị xã Chí Linh theo Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân ngày 20 tháng 12 năm 2012 quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh. >> Download
Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp Tỉnh Hải Dương - Khung giá đất năm 2013Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp theo Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân ngày 20 tháng 12 năm 2012 quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh. >> Download
Giá đất nông nghiệp, lâm nghiệp Tỉnh Hải Dương - Khung giá đất năm 2013Giá đất nông nghiệp, lâm nghiệp theo Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân ngày 20 tháng 12 năm 2012 quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh. >> Download
Phân loại vùng để xác định giá đất Tỉnh Hải Dương - Khung giá đất năm 2013Phân loại vùng để xác định giá đất theo Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân ngày 20 tháng 12 năm 2012 quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh. >> Download
Giá đất ở tại đô thị thuộc các huyện của Tỉnh Hải Dương - Khung giá đất năm 2013Giá đất ở tại đô thị thuộc các huyện theo Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân ngày 20 tháng 12 năm 2012 quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh. >> Download
Tỉnh Hải Dương - Khung giá đất năm 2013Giá đất ở tại nông thôn theo Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân ngày 20 tháng 12 năm 2012 quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh. >> Download
Tỉnh Hải Dương - Khung giá đất năm 2013Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân ngày 20 tháng 12 năm 2012 quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh. >> Download
Bảng giá đất ở tại nông thôn trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2012Bảng giá đất ở tại nông thôn trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hải Dương ... >> Download
Trang: 1 2