Hotline:(+84)4 3724 6666

Khung giá đất tỉnh Hà Nam

Khung giá đất tỉnh Hà Nam
Mẫu văn bản quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam và khung giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Hà Nam ...
 
(password to modify: hslaw.vn)
Bảng giá đất Tỉnh Hà Nam 05 Năm 2015 - 2019 Bảng giá đất Tỉnh Hà Nam 05 Năm 2015 - 2019Bảng giá đất Tỉnh Hà Nam áp dụng trong thời hạn 05 Năm 2015 - 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Hà Nam Năm 2014Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Hà Nam Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 85/2013/QĐ-UBND... >> Download
Quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hà NamQuy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 85/2013/QĐ-UBND... >> Download
Quyết định số 85/2013/QĐ-UBNDQuyết định số 85/2013/QĐ-UBND về việc ban hành quy định giá các loại đất  năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hà Nam... >> Download
Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam - Khung giá đất năm 2013
Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2013 ban hành kèm theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012
>> Download
Bảng giá đất ở thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam - Khung giá đất năm 2013
Bảng giá đất ở thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam năm 2013 ban hành kèm theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012
>> Download
Bảng giá đất ở tại khu vực ven trục đường giao thông quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh Hà Nam - Khung giá đất năm 2013
Bảng giá đất ở tại khu vực ven trục đường giao thông quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2013 ban hành kèm theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012
>> Download
Bảng giá đất ở tại khu vực nông thôn các huyện trên địa bàn tỉnh Hà Nam - Khung giá đất năm 2013
Bảng giá đất ở tại khu vực nông thôn các huyện trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2013 ban hành kèm theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012
>> Download
Bảng giá đất các loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam - Khung giá đất năm 2013Bảng giá đất các loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2013 ban hành kèm theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 >> Download
Bảng giá đất ở tại các thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam - Khung giá đất năm 2013Bảng giá đất ở tại các thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2013 ban hành kèm theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 >> Download
Quyết định về việc ban hành quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Hà NamQuyết định số 34/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Hà Nam ngày 28/12/2012 >> Download
Bảng phân loại đường phố thuộc địa bàn thành phố Phủ Lý năm 2011 tỉnh Hà NamBảng phân loại đường phố thuộc địa bàn thành phố Phủ Lý năm 2011 tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND tỉnh Hà Nam ...  >> Download
Giá các loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp năm 2011 tỉnh Hà NamGiá các loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp năm 2011 tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND tỉnh Hà Nam ...  >> Download
Giá đất phi nông nghiệp khu vực nông thôn năm 2011 tỉnh Hà NamGiá đất phi nông nghiệp khu vực nông thôn năm 2011 ban hành kèm theo Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND tỉnh Hà Nam ...  >> Download
Giá đất phi nông nghiệp khu vực thành phố Phủ Lý năm 2011 tỉnh Hà NamGiá đất phi nông nghiệp khu vực thành phố Phủ Lý năm 2011 ban hành kèm theo Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND tỉnh Hà Nam ...  >> Download
Trang: 1 2