Hotline:(+84)4 3724 6666

Khung giá đất tỉnh Hà Giang

Khung giá đất tỉnh Hà Giang
Mẫu văn bản quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang và khung giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Tỉnh Hà Giang ...
 
(password to modify: hslaw.vn)
Bảng giá đất Tỉnh Hà Giang giai đoạn năm 2015 - 2019 Bảng giá đất Tỉnh Hà Giang giai đoạn năm 2015 - 2019Bảng giá đất Tỉnh Hà Giang giai đoạn 2015 - 2019 ban hành kèm theo Nghị quyết số 164/2014/NQ-HĐND... >> Download
Bảng giá đất huyện Xín Mần - tỉnh Hà Giang năm 2014Bảng giá đất huyện Xín Mần - tỉnh Hà Giang năm 2014 ban hành kèm Quyết định số 2978/2013/QĐ-UBND >> Download
Bảng giá đất huyện Hoàng Su Phì- tỉnh Hà Giang năm 2014Bảng giá đất huyện Hoàng Su Phì - tỉnh Hà Giang năm 2014 ban hành kèm Quyết định số 2978/2013/QĐ-UBND >> Download
Bảng giá đất huyện Quang Bình - tỉnh Hà Giang năm 2014Bảng giá đất huyện Quang Bình - tỉnh Hà Giang năm 2014 ban hành kèm Quyết định số 2978/2013/QĐ-UBND >> Download
Bảng giá đất huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang năm 2014Bảng giá đất huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang năm 2014 ban hành kèm Quyết định số 2978/2013/QĐ-UBND >> Download
Bảng giá đất huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang năm 2014Bảng giá đất huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang năm 2014 ban hành kèm Quyết định số 2978/2013/QĐ-UBND >> Download
Bảng giá đất thành phố Hà Giang - tỉnh Hà Giang năm 2014Bảng giá đất thành phố Hà Giang - tỉnh Hà Giang năm 2014 ban hành kèm Quyết định số 2978/2013/QĐ-UBND >> Download
Bảng giá đất huyện Bắc Mê - tỉnh Hà Giang năm 2014Bảng giá đất huyện Bắc Mê - tỉnh Hà Giang năm 2014 ban hành kèm Quyết định số 2978/2013/QĐ-UBND >> Download
Bảng giá đất huyện Quán Bạ - tỉnh Hà Giang năm 2014Bảng giá đất huyện Quán Bạ - tỉnh Hà Giang năm 2014 ban hành kèm Quyết định số 2978/2013/QĐ-UBND >> Download
Bảng giá đất huyện Yên Minh - tỉnh Hà Giang năm 2014Bảng giá đất huyện Yên Minh - tỉnh Hà Giang năm 2014 ban hành kèm Quyết định số 2978/2013/QĐ-UBND >> Download
Bảng giá đất huyện Mèo Vạc - tỉnh Hà Giang năm 2014Bảng giá đất huyện Mèo Vạc - tỉnh Hà Giang năm 2014 ban hành kèm Quyết định số 2978/2013/QĐ-UBND >> Download
Bảng giá đất huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang năm 2014Bảng giá đất huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang năm 2014 ban hành kèm Quyết định số 2978/2013/QĐ-UBND >> Download
Quyết định số 2978/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh Hà GiangQuyết định số  2978/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh Hà Giang về việc ban hành bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hà Giang >> Download
Nghị quyết số 69/2012/NQ-HĐND thông qua bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2013Nghị quyết số 69/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang thông qua bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2013 >> Download
Khung giá đất tỉnh Hà Giang - Khung giá đất năm 2013Khung giá đất tỉnh Hà Giang 2013 ban hành kèm theo Nghị quyết số 69/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012. >> Download
Trang: 1 2