Hotline:(+84)4 3724 6666

Khung giá đất tỉnh Điện Biên

Khung giá đất tỉnh Điện Biên
Mẫu văn bản quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên và khung giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Tỉnh Điện Biên ...
 
(password to modify: hslaw.vn)
Bảng giá đất trên địa bàn Tỉnh Điện Biên 05 Năm (2015 - 2019) Bảng giá đất trên địa bàn Tỉnh Điện Biên 05 Năm (2015 - 2019)Bảng giá đất trên địa bàn Tỉnh Điện Biên 05 Năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND... >> Download
Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND Quyết định số 36/2014/QĐ-UBNDQuyết định số 36/2014/QĐ-UBND về việc ban hành bảng giá đất và quy định áp dụng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019... >> Download
Bảng giá đất trên địa bàn Thành Phố Điện Biên Phủ Tỉnh Điện Biên Năm 2014Bảng giá đất trên địa bàn Thành Phố Điện Biên Phủ Tỉnh Điện Biên Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND. >> Download
Bảng giá đất trên địa bàn Huyện Tuần Giáo Tỉnh Điện Biên Năm 2014Bảng giá đất trên địa bàn Huyện Tuần Giáo Tỉnh Điện Biên Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND. >> Download
Bảng giá đất trên địa bàn Huyện Tủa Chùa Tỉnh Điện Biên Năm 2014Bảng giá đất trên địa bàn Huyện Tủa Chùa Tỉnh Điện Biên Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND. >> Download
Bảng giá đất trên địa bàn Huyện Nậm Pồ Tỉnh Điện Biên Năm 2014Bảng giá đất trên địa bàn Huyện Nậm Pồ Tỉnh Điện Biên Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND. >> Download
Bảng giá đất trên địa bàn Huyện Mường Nhé Tỉnh Điện Biên Năm 2014Bảng giá đất trên địa bàn Huyện Mường Nhé Tỉnh Điện Biên Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND. >> Download
Bảng giá đất trên địa bàn Huyện Mường Lay Tỉnh Điện Biên Năm 2014Bảng giá đất trên địa bàn Huyện Mường Lay Tỉnh Điện Biên Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND. >> Download
Bảng giá đất trên địa bàn Huyện Mường Chà Tỉnh Điện Biên Năm 2014Bảng giá đất trên địa bàn Huyện Mường Chà Tỉnh Điện Biên Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND. >> Download
Bảng giá đất trên địa bàn Huyện Mường Ảng Tỉnh Điện Biên Năm 2014Bảng giá đất trên địa bàn Huyện Mường Ảng Tỉnh Điện Biên Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND. >> Download
Bảng giá đất trên địa bàn Huyện Điện Biên Đông Tỉnh Điện Biên Năm 2014Bảng giá đất trên địa bàn Huyện Điện Biên Đông Tỉnh Điện Biên Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND. >> Download
Bảng giá đất trên địa bàn Huyện Điện Biên Tỉnh Điện Biên Năm 2014Bảng giá các loại đất trên địa bàn Huyện Điện Biên Tỉnh Điện Biên Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND. >> Download
Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Điện Biên Năm 2014Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Điện Biên Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND... >> Download
Tỉnh Điện Biên - Khung giá đất năm 2013Theo Nghị quyết 297/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân ngày 08 tháng 12 năm 2012 quy định giá các loại đất  năm 2013 trên địa bàn tỉnh Điện Biên >> Download
Giá các loại đất trên địa bàn huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên năm 2012Giá các loại đất trên địa bàn huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên năm 2012, ban hành kèm theo Nghị quyết số 261/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Điện Biên ... >> Download
Trang: 1 2 3