Hotline:(+84)4 3724 6666

Khung giá đất tỉnh Cao Bằng

Khung giá đất tỉnh Cao Bằng
Mẫu văn bản quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằngvà khung giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Tỉnh Cao Bằng ...
 
(password to modify: hslaw.vn)
Bảng giá đất Tỉnh Cao Bằng Năm 2015 Bảng giá đất Tỉnh Cao Bằng Năm 2015
Bảng giá đất Tỉnh Cao Bằng Năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Cao Bằng...
>> Download
Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND
Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND về việc ban hành bảng giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Cao Bằng có hiệu lực từ 01/01/2015 (Áp dụng từ năm 2015 đến hết năm 2019)...
>> Download
Bảng giá đất thành phố Cao Bằng - tỉnh Cao Bằng năm 2014Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Cao Bằng - tỉnh Cao Bằng năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND  >> Download
Bảng giá đất huyện Hạ Lang - tỉnh Cao Bằng năm 2014Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Hạ Lang - tỉnh Cao Bằng năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND  >> Download
Bảng giá đất huyện Phục Hòa - tỉnh Cao Bằng năm 2014Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Phục Hòa - tỉnh Cao Bằng năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND  >> Download
Bảng giá đất huyện Thạch An - tỉnh Cao Bằng năm 2014Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Thạch An - tỉnh Cao Bằng năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND  >> Download
Bảng giá đất huyện Hà Quảng - tỉnh Cao Bằng năm 2014Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Hà Quảng - tỉnh Cao Bằng năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND >> Download
Bảng giá đất huyện Nguyên Bình - tỉnh Cao Bằng năm 2014Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Cao Bằng - tỉnh Cao Bằng năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND >> Download
Bảng giá đất huyện Thông Nông - tỉnh Cao Bằng năm 2014Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Thông Nông - tỉnh Cao Bằng năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND  >> Download
Bảng giá đất huyện Trùng Khánh - tỉnh Cao Bằng năm 2014Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Trùng Khánh - tỉnh Cao Bằng năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND  >> Download
Bảng giá đất huyện Trà Lĩnh - tỉnh Cao Bằng năm 2014Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Trà Lĩnh - tỉnh Cao Bằng năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND  >> Download
Bảng giá đất huyện Bảo Lạc - tỉnh Cao Bằng năm 2014Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Bảo Lạc - tỉnh Cao Bằng năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND >> Download
Bảng giá đất huyện Bảo Lâm - tỉnh Cao Bằng năm 2014Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Bảo Lâm - tỉnh Cao Bằng năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND  >> Download
Bảng giá đất huyện Hòa An - tỉnh Cao Bằng năm 2014Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Hòa An - tỉnh Cao Bằng năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND  >> Download
Bảng giá đất huyện Quảng Uyên - tỉnh Cao Bằng năm 2014Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Quảng Uyên - tỉnh Cao Bằng năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND.    >> Download
Trang: 1 2 3 4