Hotline:(+84)4 3724 6666

Khung giá đất tỉnh Bắc Kạn

Khung giá đất tỉnh Bắc Kạn
Mẫu văn bản quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và khung giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Tỉnh Bắc Kạn ...
 
(password to modify: hslaw.vn)
Bảng giá đất Tỉnh Bắc Kạn định kỳ 05 Năm 2015 - 2019 Bảng giá đất Tỉnh Bắc Kạn định kỳ 05 Năm 2015 - 2019Bảng giá đất trên địa bàn Tỉnh Bắc Kạn định kỳ 05 Năm 2015 - 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bắc KạnBảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 2345/2013/QĐ-UBND... >> Download
Quyết định số 2345/2013/QĐ-UBND ban hành bảng giá đất Tỉnh Bắc Kạn năm 2014 Quyết định số 2345/2013/QĐ-UBND ban hành bảng giá đất Tỉnh Bắc Kạn năm 2014Quyết định số 2345/2013/QĐ-UBND ban hành bảng giá đất Tỉnh Bắc Kạn năm 2014... >> Download
Quyết định về việc ban hành khung giá đất trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn năm 2013 Quyết định về việc ban hành khung giá đất trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn năm 2013Quyết định số 2222/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn về việc ban hành bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn ngày 25/12/2012. >> Download
Bảng giá đất trồng cây lâu năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2012 Bảng giá đất trồng cây lâu năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2012Quyết định của UBND tỉnh Bắc Cạn về việc quy định khung giá đất trồng cây lâu năm trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn năm 2012 >> Download
Bảng giá đất trồng cây hàng năm còn lại trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2012 Bảng giá đất trồng cây hàng năm còn lại trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2012Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn về việc ban hành bảng giá đất trồng cây lâu năm còn lại trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn năm 2012. >> Download
Bảng giá đất rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2012 Bảng giá đất rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2012
Quyết định  của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn về việc ban hành bảng giá đất rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn năm 2012
>> Download
Bảng giá đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2012 Bảng giá đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2012Bảng giá đất rừng phòng hộ trên địa bản tỉnh Bắc Cạn ban hành kèm Quyết định số 2388/2011/QĐ-UBND >> Download
Bảng giá đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2012 Bảng giá đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2012Bảng giá đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn ban do UBND tỉnh Bắc Cạn ban hành năm 2012 >> Download
Bảng giá đất nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2012 Bảng giá đất nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2012Bảng giá đất nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn năm 2014 ban hành kèm Quyết định số 2388/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Cạn >> Download
Bảng giá đất nông nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2012 Bảng giá đất nông nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2012Bảng giá đất nông nghiệp khác trên địa bản tỉnh Bắc Cạn ban hành kèm Quyết định số 2388/2011/QĐ-UBND do UBND tỉnh Bắc Cạn ban hành năm 2012 >> Download
Bảng giá đất chuyên trồng lúa nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2012 Bảng giá đất chuyên trồng lúa nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2012Bảng giá đất chuyên trồng lúa nước trên địa bản tỉnh Bắc Cạn ban hành kèm Quyết định số 2388/2011/QĐ-UBND do UBND tỉnh Bắc Cạn ban hành năm 2012 >> Download
Quyết định ban hành giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn Quyết định ban hành giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn Quyết định số 2388/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Cạn ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn năm 2012 >> Download
Bảng giá các loại đất thị xã Pắc Kạn Tỉnh Bắc Kạn năm 2012 Bảng giá các loại đất thị xã Pắc Kạn Tỉnh Bắc Kạn năm 2012Bảng giá các loại đất thị xã Bắc Cạn tỉnh Bắc Cạn ban hành năm 2012 >> Download
Bảng giá các loại đất huyện Pắc Nậm Tỉnh Bắc Kạn Năm 2011 Bảng giá các loại đất huyện Pắc Nậm Tỉnh Bắc Kạn Năm 2011Bảng giá các loại đất huyện Pắc Nậm thuộc Tỉnh Bắc Cạn ban hành kèm theo Quyết định số 2800/2011/QĐ-UBND >> Download
Trang: 1 2