Hotline:(+84)4 3724 6666

Khung giá đất tỉnh Bắc Giang

Khung giá đất tỉnh Bắc Giang
Mẫu văn bản quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và khung giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang...
 
(password to modify: hslaw.vn)
Bảng giá đất trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang 05 Năm 2015 - 2019 Bảng giá đất trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang 05 Năm 2015 - 2019Bảng giá đất Tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015 - 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 861/QĐ/UBND của UBND Tỉnh Bắc Giang. >> Download
Quyết định số 861/QĐ/UBND Quyết định số 861/QĐ/UBNDQuyết định số 861/QĐ/UBND về việc Ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015 - 2019 . >> Download
Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang năm 2014 Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang năm 2014Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 703/QĐ-UBND ... >> Download
Bảng giá đất thành phố Bắc Giang thuộc tỉnh Bắc Giang - Khung giá đất năm 2013 Bảng giá đất thành phố Bắc Giang thuộc tỉnh Bắc Giang - Khung giá đất năm 2013Bảng giá đất thành phố Bắc Giang thuộc tỉnh Bắc Giang - Khung giá đất năm 2013.Ban hành kèm theo Quyết định số 449/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang ngày 20 tháng 12 năm 2012 >> Download
Bảng giá đất nông nghiệp thuộc tỉnh Bắc Giang - Khung giá đất năm 2013 Bảng giá đất nông nghiệp thuộc tỉnh Bắc Giang - Khung giá đất năm 2013Bảng giá đất nông nghiệp thuộc tỉnh Bắc Giang - Khung giá đất năm 2013.Ban hành kèm theo Quyết định số 449/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang ngày 20 tháng 12 năm 2012 >> Download
Bảng giá đất khu công nghiệp thuộc tỉnh Bắc Giang - Khung giá đất năm 2013 Bảng giá đất khu công nghiệp thuộc tỉnh Bắc Giang - Khung giá đất năm 2013Bảng giá đất khu công nghiệp thuộc tỉnh Bắc Giang - Khung giá đất năm 2013.Ban hành kèm theo Quyết định số 449/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang ngày 20 tháng 12 năm 2012 >> Download
Bảng giá đất huyện Việt Yên thuộc tỉnh Bắc Giang - Khung giá đất năm 2013 Bảng giá đất huyện Việt Yên thuộc tỉnh Bắc Giang - Khung giá đất năm 2013Bảng giá đất huyện Việt Yên thuộc tỉnh Bắc Giang - Khung giá đất năm 2013.Ban hành kèm theo Quyết định số 449/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang ngày 20 tháng 12 năm 2012 >> Download
Bảng giá đất huyện Tân Yên thuộc tỉnh Bắc Giang - Khung giá đất năm 2013 Bảng giá đất huyện Tân Yên thuộc tỉnh Bắc Giang - Khung giá đất năm 2013Bảng giá đất huyện Tân Yên thuộc tỉnh Bắc Giang - Khung giá đất năm 2013.Ban hành kèm theo Quyết định số 449/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang ngày 20 tháng 12 năm 2012 >> Download
Bảng giá đất huyện Sơn Động thuộc tỉnh Bắc Giang - Khung giá đất năm 2013 Bảng giá đất huyện Sơn Động thuộc tỉnh Bắc Giang - Khung giá đất năm 2013Bảng giá đất huyện Sơn Động thuộc tỉnh Bắc Giang - Khung giá đất năm 2013. Ban hành kèm theo Quyết định số 449/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang ngày 20 tháng 12 năm 2012 >> Download
Bảng giá đất huyện Lục Nam thuộc tỉnh Bắc Giang - Khung giá đất năm 2013 Bảng giá đất huyện Lục Nam thuộc tỉnh Bắc Giang - Khung giá đất năm 2013Bảng giá đất huyện Lục Nam thuộc tỉnh Bắc Giang - Khung giá đất năm 2013. Ban hành kèm theo Quyết định số 449/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang ngày 20 tháng 12 năm 2012 >> Download
Bảng giá đất huyện Lạng Giang thuộc tỉnh Bắc Giang - Khung giá đất năm 2013 Bảng giá đất huyện Lạng Giang thuộc tỉnh Bắc Giang - Khung giá đất năm 2013Bảng giá đất huyện Lạng Giang thuộc tỉnh Bắc Giang - Khung giá đất năm 2013.Ban hành kèm theo Quyết định số 449/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang ngày 20 tháng 12 năm 2012 >> Download
Bảng giá đất huyện Hiệp Hoà thuộc tỉnh Bắc Giang - Khung giá đất năm 2013 Bảng giá đất huyện Hiệp Hoà thuộc tỉnh Bắc Giang - Khung giá đất năm 2013Bảng giá đất huyện Hiệp Hoà thuộc tỉnh Bắc Giang - Khung giá đất năm 2013.Ban hành kèm theo Quyết định số 449/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang ngày 20 tháng 12 năm 2012 >> Download
Bảng giá đất huyện Lục Ngạn thuộc tỉnh Bắc Giang - Khung giá đất năm 2013 Bảng giá đất huyện Lục Ngạn thuộc tỉnh Bắc Giang - Khung giá đất năm 2013Bảng giá đất huyện Lục Ngạn thuộc tỉnh Bắc Giang - Khung giá đất năm 2013.Ban hành kèm theo Quyết định số 449/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang ngày 20 tháng 12 năm 2012 >> Download
Bảng giá đất phi nông nghiệp huyện Sơn Động thuộc tỉnh Bắc Giang - Khung giá đất năm 2011 Bảng giá đất phi nông nghiệp huyện Sơn Động thuộc tỉnh Bắc Giang - Khung giá đất năm 2011Bảng giá đất phi nông nghiệp huyện Sơn Động thuộc tỉnh Bắc Giang - Khung giá đất năm 2011. Ban hành kèm theo quyết định 240/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang ngày 23/12/2010 >> Download
Bảng giá đất phi nông nghiệp huyện Lạng Giang thuộc tỉnh Bắc Giang - Khung giá đất năm 2011 Bảng giá đất phi nông nghiệp huyện Lạng Giang thuộc tỉnh Bắc Giang - Khung giá đất năm 2011Bảng giá đất phi nông nghiệp huyện Lạng Giang thuộc tỉnh Bắc Giang - Khung giá đất năm 2011. Ban hành kèm theo quyết định 240/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang ngày 23/12/2010 >> Download
Trang: 1 2