Hotline:(+84)4 3724 6666

Khung giá đất thành phố Hải Phòng

Khung giá đất thành phố Hải Phòng
Mẫu văn bản quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng và khung giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hải Phòng ...
 
(password to modify: hslaw.vn
Bảng giá đất ở đô thị Thành phố Hải Phòng 05 Năm 2015 - 2019 Bảng giá đất ở đô thị Thành phố Hải Phòng 05 Năm 2015 - 2019Bảng giá đất ở đô thị Thành phố Hải Phòng 05 Năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 2970/2014/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất ở nông thôn Thành phố Hải Phòng 05 Năm 2015 - 2019 Bảng giá đất ở nông thôn Thành phố Hải Phòng 05 Năm 2015 - 2019Bảng giá đất ở nông thôn Thành phố Hải Phòng 05 Năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 2970/2014/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất nông nghiệp Thành phố Hải Phòng 05 Năm 2015 - 2019 Bảng giá đất nông nghiệp Thành phố Hải Phòng 05 Năm 2015 - 2019Bảng giá đất nông nghiệp Thành phố Hải Phòng 05 Năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 2970/2014/QĐ-UBND... >> Download
Quyết định số 2970/2014/QĐ-UBND Quy định giá đất TP Hải Phòng 05 Năm 2015 - 2019 Quyết định số 2970/2014/QĐ-UBND Quy định giá đất TP Hải Phòng 05 Năm 2015 - 2019Quyết định số 2970/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định giá đất TP Hải Phòng 05 Năm (2015 - 2019). >> Download
Bảng giá đất ở đô thị năm 2014 của thành phố Hải Phòng năm 2014Bảng giá đất ở đô thị năm 2014 của thành phố Hải Phòng năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 2610/2013/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất ở nông thôn năm 2014 của thành phố Hải PhòngBảng giá đất ở nông thôn Thành Phố Hải Phòng Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 2610/2013/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất nông nghiệp năm 2014 của thành phố Hải PhòngBảng giá đất nông nghiệp năm 2014 của thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2610/2013/QĐ-UBND... >> Download
Quyết định số 2610/2013/QĐ-UBND Quy định giá đất Thành Phố Hải Phòng Năm 2014Quyết định số 2610/2013/QĐ-UBND Quy định giá đất Thành Phố Hải Phòng Năm 2014 >> Download
Tổng hợp giá đất Thành phố Hải Phòng - năm 2013Bảng tổng hợp giá đất theo Quyết định số 2300/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 quy định về khung giá đất năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng >> Download
Thành phố Hải Phòng - Khung giá đất năm 2013Quyết định số 2300/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 quy định về khung giá đất năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng >> Download
Giá đất vườn ao trong cùng thửa đất có nhà ở chung thành phố Hải Phòng năm 2012Giá đất vườn ao trong cùng thửa đất có nhà ở chung thành phố Hải Phòng năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 2145/2011/QĐ-UBND của UBND thành phố Hải Phòng ... >> Download
Bảng giá đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn huyện Vĩnh Bảo thành phố Hải Phòng năm 2012Bảng giá đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn huyện Vĩnh Bảo thành phố Hải Phòng năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 2145/2011/QĐ-UBND của UBND thành phố Hải Phòng ... >> Download
Bảng giá đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn huyện Tiên Lãng thành phố Hải Phòng năm 2012Bảng giá đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn huyện Tiên Lãng thành phố Hải Phòng năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 2145/2011/QĐ-UBND của UBND thành phố Hải Phòng ... >> Download
Bảng giá đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng năm 2012Bảng giá đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 2145/2011/QĐ-UBND của UBND thành phố Hải Phòng ... >> Download
Bảng giá đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng năm 2012Bảng giá đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 2145/2011/QĐ-UBND của UBND thành phố Hải Phòng ... >> Download
Trang: 1 2 3