Hotline:(+84)4 3724 6666

Khung giá đất Thành phố Hà Nội

Khung giá đất Thành phố Hà Nội
 
Mẫu văn bản quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội và khung giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội ... 
 
(password to modify: hslaw.vn ) 
Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông Huyện Ứng Hòa TP Hà Nội 05 Năm 2015 - 2019Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông Huyện Ứng Hòa Thành phố Hà Nội 05 Năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 96/2014/QD-UBND... >> Download
Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông Huyện Thường Tín TP Hà Nội 05 Năm 2015 - 2019 Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông Huyện Thường Tín TP Hà Nội 05 Năm 2015 - 2019Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông Huyện Thường Tín Thành phố Hà Nội 05 Năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 96/2014/QD-UBND... >> Download
Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông Huyện Thanh Trì TP Hà Nội 05 Năm 2015 - 2019 Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông Huyện Thanh Trì TP Hà Nội 05 Năm 2015 - 2019Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông Huyện Thanh Trì Thành phố Hà Nội 05 Năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 96/2014/QD-UBND... >> Download
Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông Huyện Thanh Oai TP Hà Nội 05 Năm 2015 - 2019 Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông Huyện Thanh Oai TP Hà Nội 05 Năm 2015 - 2019Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông Huyện Thanh Oai Thành phố Hà Nội 05 Năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 96/2014/QD-UBND... >> Download
Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông Huyện Thạch Thất TP Hà Nội 05 Năm 2015 - 2019 Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông Huyện Thạch Thất TP Hà Nội 05 Năm 2015 - 2019Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông Huyện Thạch Thất Thành phố Hà Nội 05 Năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 96/2014/QD-UBND... >> Download
Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông Huyện Sóc Sơn TP Hà Nội 05 Năm 2015 - 2019 Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông Huyện Sóc Sơn TP Hà Nội 05 Năm 2015 - 2019Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông Huyện Sóc Sơn Thành phố Hà Nội 05 Năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 96/2014/QD-UBND... >> Download
Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông Huyện Quốc Oai TP Hà Nội 05 Năm 2015 - 2019 Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông Huyện Quốc Oai TP Hà Nội 05 Năm 2015 - 2019Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông Huyện Quốc Oai Thành phố Hà Nội 05 Năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 96/2014/QD-UBND... >> Download
Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông Huyện Phúc Thọ TP Hà Nội 05 Năm 2015 - 2019 Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông Huyện Phúc Thọ TP Hà Nội 05 Năm 2015 - 2019Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông Huyện Phúc Thọ Thành phố Hà Nội 05 Năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 96/2014/QD-UBND... >> Download
Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông Huyện Phú Xuyên TP Hà Nội 05 Năm 2015 - 2019 Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông Huyện Phú Xuyên TP Hà Nội 05 Năm 2015 - 2019Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông Huyện Phú Xuyên Thành phố Hà Nội 05 Năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 96/2014/QD-UBND... >> Download
Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông Huyện Mỹ Đức TP Hà Nội 05 Năm 2015 - 2019 Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông Huyện Mỹ Đức TP Hà Nội 05 Năm 2015 - 2019Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông Huyện Mỹ Đức Thành phố Hà Nội 05 Năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 96/2014/QD-UBND... >> Download
Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông Huyện Mê Linh TP Hà Nội 05 Năm 2015 - 2019 Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông Huyện Mê Linh TP Hà Nội 05 Năm 2015 - 2019Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông Huyện Mê Linh Thành phố Hà Nội 05 Năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 96/2014/QD-UBND... >> Download
Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông Huyện Hoài Đức TP Hà Nội 05 Năm 2015 - 2019 Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông Huyện Hoài Đức TP Hà Nội 05 Năm 2015 - 2019Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông Huyện Hoài Đức Thành phố Hà Nội 05 Năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 96/2014/QD-UBND... >> Download
Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông Huyện Gia Lâm TP Hà Nội 05 Năm 2015 - 2019 Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông Huyện Gia Lâm TP Hà Nội 05 Năm 2015 - 2019Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông Huyện Gia Lâm Thành phố Hà Nội 05 Năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 96/2014/QD-UBND... >> Download
Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông Huyện Đông Anh TP Hà Nội 05 Năm 2015 - 2019 Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông Huyện Đông Anh TP Hà Nội 05 Năm 2015 - 2019Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông Huyện Đông Anh Thành phố Hà Nội 05 Năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 96/2014/QD-UBND... >> Download
Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông Huyện Đan Phượng TP Hà Nội 05 Năm 2015 - 2019 Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông Huyện Đan Phượng TP Hà Nội 05 Năm 2015 - 2019Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông Huyện Đan Phượng Thành phố Hà Nội 05 Năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 96/2014/QD-UBND... >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9