Hotline:(+84)4 3724 6666

Khung giá đất tỉnh Vĩnh Phúc

Khung giá đất tỉnh Vĩnh Phúc
 
Mẫu văn bản quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và khung giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Tỉnh ...
 
(password to modify: hslaw.vn
Bảng giá đất Tỉnh Vĩnh Phúc 05 Năm 2015 - 2019 Bảng giá đất Tỉnh Vĩnh Phúc 05 Năm 2015 - 2019Bảng giá đất trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc 05 Năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Nghị Quyết số 152/2014/NQ-HĐND... >> Download
Nghị Quyết số 152/2014/NQ-HĐND Nghị Quyết số 152/2014/NQ-HĐNDNghị Quyết số 152/2014 /NQ-HĐND về việc thông qua bảng giá đất 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc... >> Download
Bảng giá đất Huyện Yên Lạc Tỉnh Vĩnh Phúc Năm 2014 Bảng giá đất Huyện Yên Lạc Tỉnh Vĩnh Phúc Năm 2014Bảng giá đất Huyện Yên Lạc Tỉnh Vĩnh Phúc Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND. >> Download
Bảng giá đất thành phố Vĩnh Yên Tỉnh Vĩnh Phúc Năm 2014 Bảng giá đất thành phố Vĩnh Yên Tỉnh Vĩnh Phúc Năm 2014Bảng giá đất thành phố Vĩnh Yên Tỉnh Vĩnh Phúc Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND. >> Download
Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp Tỉnh Vĩnh Phúc Năm 2014 Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp Tỉnh Vĩnh Phúc Năm 2014Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp Tỉnh Vĩnh Phúc Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND. >> Download
Bảng giá đất Thị Xã Phúc Yên Tỉnh Vĩnh Phúc Năm 2014 Bảng giá đất Thị Xã Phúc Yên Tỉnh Vĩnh Phúc Năm 2014Bảng giá đất Thị Xã Phúc Yên Tỉnh Vĩnh Phúc Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND. >> Download
Bảng giá đất Huyện Vĩnh Tường Tỉnh Vĩnh Phúc Năm 2014 Bảng giá đất Huyện Vĩnh Tường Tỉnh Vĩnh Phúc Năm 2014Bảng giá đất Huyện Vĩnh Tường Tỉnh Vĩnh Phúc Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND. >> Download
Bảng giá đất Huyện Tam Dương Tỉnh Vĩnh Phúc Năm 2014 Bảng giá đất Huyện Tam Dương Tỉnh Vĩnh Phúc Năm 2014Bảng giá đất Huyện Tam Dương Tỉnh Vĩnh Phúc Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND. >> Download
Bảng giá đất Huyện Tam Đảo Tỉnh Vĩnh Phúc Năm 2014 Bảng giá đất Huyện Tam Đảo Tỉnh Vĩnh Phúc Năm 2014Bảng giá đất Huyện Tam Đảo Tỉnh Vĩnh Phúc Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND. >> Download
Bảng giá đất Huyện Sông Lô Tỉnh Vĩnh Phúc Năm 2014 Bảng giá đất Huyện Sông Lô Tỉnh Vĩnh Phúc Năm 2014Bảng giá đất Huyện Sông Lô Tỉnh Vĩnh Phúc Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND. >> Download
Bảng giá đất Huyện Lập Thạch Tỉnh Vĩnh Phúc Năm 2014 Bảng giá đất Huyện Lập Thạch Tỉnh Vĩnh Phúc Năm 2014Bảng giá đất Huyện Lập Thạch Tỉnh Vĩnh Phúc Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND. >> Download
Bảng giá đất Huyện Bình Xuyên Tỉnh Vĩnh Phúc Năm 2014 Bảng giá đất Huyện Bình Xuyên Tỉnh Vĩnh Phúc Năm 2014Bảng giá đất Huyện Bình Xuyên Tỉnh Vĩnh Phúc Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND. >> Download
Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND Quyết định số 42/2013/QĐ-UBNDQuyết định số 42/2013/QĐ-UBND ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc năm 2014. >> Download
Khung giá đất thành phố Vĩnh Yên Tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013 Khung giá đất thành phố Vĩnh Yên Tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013Giá đất Thành phố Vĩnh Yên theo Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân ngày 28 tháng 12 năm 2012 quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc >> Download
Khung giá đất thị xã Phúc Yên Tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013 Khung giá đất thị xã Phúc Yên Tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013Giá đất Thị xã Phúc Yên theo Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân ngày 28 tháng 12 năm 2012 quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc >> Download
Trang: 1 2 3 4