Hotline:(+84)4 3724 6666

Khung giá đất tỉnh Quảng Ninh

Khung giá đất tỉnh Quảng Ninh
 
Mẫu văn bản quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và khung giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Tỉnh ...
 
(password to modify: hslaw.vn
Bảng giá đất Tỉnh Quảng Ninh từ năm 2015 đến năm 2019 Bảng giá đất Tỉnh Quảng Ninh từ năm 2015 đến năm 2019Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ 01/01/2015 đến 31/12/2019 ban hành kèm theo Quyết định số 3238/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Ninh. >> Download
Bảng giá đất ở, sản xuất kinh doanh Huyện Cô Tô Tỉnh Quảng Ninh Năm 2014 Bảng giá đất ở, sản xuất kinh doanh Huyện Cô Tô Tỉnh Quảng Ninh Năm 2014Bảng giá đất ở, sản xuất kinh doanh Huyện Cô Tô - Tỉnh Quảng Ninh Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 3566/2013/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất ở, đất sản xuất kinh doanh Thị Xã Quảng Yên Tỉnh Quảng Ninh Năm 2014 Bảng giá đất ở, đất sản xuất kinh doanh Thị Xã Quảng Yên Tỉnh Quảng Ninh Năm 2014Bảng giá đất ở, đất sản xuất kinh doanh Thị Xã Quảng Yên Tỉnh Quảng Ninh Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 3566/2013/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất ở, đất sản xuất kinh doanh Thành Phố Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh Năm 2014 Bảng giá đất ở, đất sản xuất kinh doanh Thành Phố Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh Năm 2014Bảng giá đất ở, đất sản xuất kinh doanh Thành Phố Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 3566/2013/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất ở, đất sản xuất kinh doanh Huyện Vân Đồn Tỉnh Quảng Ninh Năm 2014 Bảng giá đất ở, đất sản xuất kinh doanh Huyện Vân Đồn Tỉnh Quảng Ninh Năm 2014Bảng giá đất ở, đất sản xuất kinh doanh Huyện Vân Đồn Tỉnh Quảng Ninh Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 3566/2013/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất ở, đất sản xuất kinh doanh Huyện Tiên Yên Tỉnh Quảng Ninh Năm 2014 Bảng giá đất ở, đất sản xuất kinh doanh Huyện Tiên Yên Tỉnh Quảng Ninh Năm 2014Bảng giá đất ở, đất sản xuất kinh doanh Huyện Tiên Yên Tỉnh Quảng Ninh Năm 2014  ban hành kèm theo Quyết định số 3566/2013/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất ở, sản xuất kinh doanh Thành Phố Uông Bí Tỉnh Quảng Ninh Năm 2014 Bảng giá đất ở, sản xuất kinh doanh Thành Phố Uông Bí Tỉnh Quảng Ninh Năm 2014Bảng giá đất ở, sản xuất kinh doanh Thành Phố Uông Bí Tỉnh Quảng Ninh Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 3566/2013/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất ở, sản xuất kinh doanh Huyện Hoành Bồ Tỉnh Quảng Ninh Năm 2014 Bảng giá đất ở, sản xuất kinh doanh Huyện Hoành Bồ Tỉnh Quảng Ninh Năm 2014Bảng giá đất ở, sản xuất kinh doanh Huyện Hoành Bồ Tỉnh Quảng Ninh Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 3566/2013/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất ở, sản xuất kinh doanh Huyện Hải Hà Tỉnh Quảng Ninh Năm 2014 Bảng giá đất ở, sản xuất kinh doanh Huyện Hải Hà Tỉnh Quảng Ninh Năm 2014Bảng giá đất ở, sản xuất kinh doanh Huyện Hải Hà Tỉnh Quảng Ninh Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 3566/2013/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất ở, sản xuất kinh doanh Huyện Đông Triều Tỉnh Quảng Ninh Năm 2014 Bảng giá đất ở, sản xuất kinh doanh Huyện Đông Triều Tỉnh Quảng Ninh Năm 2014Bảng giá đất ở, sản xuất kinh doanh Huyện Đông Triều Tỉnh Quảng Ninh Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 3566/2013/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất ở, sản xuất kinh doanh Huyện Đầm Hà Tỉnh Quảng Ninh Năm 2014 Bảng giá đất ở, sản xuất kinh doanh Huyện Đầm Hà Tỉnh Quảng Ninh Năm 2014Bảng giá đất ở, sản xuất kinh doanh Huyện Đầm Hà Tỉnh Quảng Ninh Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 3566/2013/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất ở, sản xuất kinh doanh Thành Phố Cẩm Phả Tỉnh Quảng Ninh Năm 2014 Bảng giá đất ở, sản xuất kinh doanh Thành Phố Cẩm Phả Tỉnh Quảng Ninh Năm 2014Bảng giá đất ở, sản xuất kinh doanh Thành Phố Cẩm Phả Tỉnh Quảng Ninh Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 3566/2013... >> Download
Bảng giá đất ở, sản xuất kinh doanh Thị Trấn Bình Liêu Tỉnh Quảng Ninh Năm 2014 Bảng giá đất ở, sản xuất kinh doanh Thị Trấn Bình Liêu Tỉnh Quảng Ninh Năm 2014Bảng giá đất ở, sản xuất kinh doanh Thị Trấn Bình Liêu Tỉnh Quảng Ninh Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 3566/2013... >> Download
Bảng giá đất ở, sản xuất kinh doanh Huyện Ba Chẽ Tỉnh Quảng Ninh Năm 2014 Bảng giá đất ở, sản xuất kinh doanh Huyện Ba Chẽ Tỉnh Quảng Ninh Năm 2014Bảng giá đất ở, sản xuất kinh doanh Huyện Ba Chẽ Tỉnh Quảng Ninh Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 3566/2013... >> Download
Bảng giá đất nông nghiệp Tỉnh Quảng Ninh Năm 2014 Bảng giá đất nông nghiệp Tỉnh Quảng Ninh Năm 2014Bảng giá đất nông nghiệp Tỉnh Quảng Ninh Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 3566/2013... >> Download
Trang: 1 2 3 4 5