Hotline:(+84)4 3724 6666

Khung giá đất tỉnh Lạng Sơn

Khung giá đất tỉnh Lạng Sơn
 
Mẫu văn bản quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và khung giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Tỉnh ...
 
(password to modify: hslaw.vn
Bảng giá đất Tỉnh Lạng Sơn giai đoạn năm 2015 - 2019 Bảng giá đất Tỉnh Lạng Sơn giai đoạn năm 2015 - 2019Bảng giá đất Tỉnh Lạng Sơn giai đoạn năm 2015 - 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND... >> Download
Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND Quyết định số 29/2014/QĐ-UBNDQuyết định số 29/2014/QĐ-UBND về việc ban hành bảng giá đất trên địa bàn Tỉnh Lạng Sơn Giai đoạn 2015 - 2019... >> Download
Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2014Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Lạng Sơn Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND... >> Download
Quyết định số 27/2013/QĐ-UBNDQuyết định số 27/2013/QĐ-UBND ban hành quy định về giá các loại đất năm 2014 Trên địa bàn Tỉnh Lạng Sơn... >> Download
Bảng giá đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn huyện Văn Quan thuộc tỉnh Lạng Sơn - Khung giá đất năm 2013Bảng giá đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn huyện Văn Quan thuộc tỉnh Lạng Sơn kèm theo Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 >> Download
Bảng giá đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn huyện Văn Lãng thuộc tỉnh Lạng Sơn - Khung giá đất năm 2013Bảng giá đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn huyện Văn Lãng thuộc tỉnh Lạng Sơn kèm theo Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 >> Download
Bảng giá đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn huyện Tràng Định thuộc tỉnh Lạng Sơn - Khung giá đất năm 2013Bảng giá đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn huyện Tràng Định thuộc tỉnh Lạng Sơn kèm theo Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 >> Download
Bảng giá đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn huyện Lộc Bình thuộc tỉnh Lạng Sơn - Khung giá đất năm 2013Bảng giá đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn huyện Lộc Bình thuộc tỉnh Lạng Sơn kèm theo Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 >> Download
Bảng giá đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn huyện Hữu Lũng thuộc tỉnh Lạng Sơn - Khung giá đất năm 2013Bảng giá đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn huyện Hữu Lũng thuộc tỉnh Lạng Sơn kèm theo Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 >> Download
Bảng giá đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn huyện Chi Lăng thuộc tỉnh Lạng Sơn - Khung giá đất năm 2013Bảng giá đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn huyện Chi Lăng thuộc tỉnh Lạng Sơn kèm theo Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 >> Download
Bảng giá đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn huyện Cao Lộc thuộc tỉnh Lạng Sơn - Khung giá đất năm 2013Bảng giá đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn huyện Cao Lộc thuộc tỉnh Lạng Sơn kèm theo Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 >> Download
Bảng giá đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn huyện Bình Gia thuộc tỉnh Lạng Sơn - Khung giá đất năm 2013Bảng giá đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn huyện Bình Gia thuộc tỉnh Lạng Sơn kèm theo Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 >> Download
Bảng giá đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn huyện Bắc Sơn thuộc tỉnh Lạng Sơn - Khung giá đất năm 2013Bảng giá đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn huyện Bắc Sơn thuộc tỉnh Lạng Sơn kèm theo Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 >> Download
Bảng giá đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn huyện Đình Lập thuộc tỉnh Lạng Sơn - Khung giá đất năm 2013Bảng giá đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn huyện Đình Lập thuộc tỉnh Lạng Sơn kèm theo Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 >> Download
Bảng giá nhóm đất nông nghiệp thành phố Lạng Sơn thuộc tỉnh Lạng Sơn - Khung giá đất năm 2013Bảng giá nhóm đất nông nghiệp thành phố Lạng Sơn thuộc tỉnh Lạng Sơn kèm theo Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 >> Download
Trang: 1 2 3 4