Hotline:(+84)4 3724 6666

Khung giá đất tỉnh Lai Châu

Khung giá đất tỉnh Lai Châu
 
Mẫu văn bản quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu và khung giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Tỉnh ...
 
(password to modify: hslaw.vn
Bảng giá đất Tỉnh Lai Châu 05 Năm 2015 - 2019 Bảng giá đất Tỉnh Lai Châu 05 Năm 2015 - 2019Bảng giá đất Tỉnh Lai Châu 05 Năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lai Châu... >> Download
Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND Quyết định số 43/2014/QĐ-UBNDQuyết định số 43/2014/QĐ-UBND về việc ban hành giá đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu được áp dụng trong thời hạn 05 năm (2015-2019)... >> Download
Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Lai Châu Năm 2014Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Lai Châu Năm 2014 ban hành kèm theo Nghị Quyết số 88/2013/NQ-HDND... >> Download
Nghị Quyết số 88/2013/NQ-HDND phê chuẩn giá đất trên địa bàn Tỉnh Lai ChâuNghị Quyết số 88/2013/NQ-HDND phê chuẩn giá các loại đất đất trên địa bàn Tỉnh Lai Châu. >> Download
Tỉnh Lai Châu - Khung giá đất năm 2013Quyết định số 67/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân ngày 07 tháng 12 năm 2012 quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Lai Châu >> Download
Giá các loại đất khác tỉnh Lai Châu năm 2012Giá các loại đất khác tỉnh Lai Châu năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lai Châu ... >> Download
Bảng giá đất thị xã Lai Châu tỉnh Lai Châu năm 2012Bảng giá đất thị xã Lai Châu tỉnh Lai Châu năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lai Châu ... >> Download
Bảng giá đất huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu năm 2012Bảng giá đất huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lai Châu ... >> Download
Bảng giá đất huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu năm 2012Bảng giá đất huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lai Châu ... >> Download
Bảng giá đất huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu năm 2012Bảng giá đất huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lai Châu ... >> Download
Bảng giá đất huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu năm 2012Bảng giá đất huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lai Châu ... >> Download
Bảng giá đất huyện Phong Thô tỉnh Lai Châu năm 2012Bảng giá đất huyện Phong Thô tỉnh Lai Châu năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lai Châu ... >> Download
Bảng giá đất huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu năm 2012Bảng giá đất huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lai Châu ... >> Download
Quy định về khu vực, vị trí xác định giá đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2012Quy định về khu vực, vị trí xác định giá đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lai Châu ... >> Download
Quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2012Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lai Châu, ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2012 ... >> Download
Trang: 1 2