Hotline:(+84)4 3724 6666

Khung giá đất tỉnh Hưng Yên

Khung giá đất tỉnh Hưng Yên
 
Mẫu văn bản quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và khung giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Tỉnh ...
 
(password to modify: hslaw.vn
Bảng giá đất Tỉnh Hưng Yên năm 2015 Bảng giá đất Tỉnh Hưng Yên năm 2015
Bảng giá đất Tỉnh Hưng Yên năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hưng Yên...
>> Download
Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND
Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND về việc ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Hưng Yên năm 2015...
>> Download
Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Hưng Yên năm 2014Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Hưng Yên năm 2014 ban hành kèm theo Nghị Quyết số 16/2013/NQ-HĐND ... >> Download
Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên - Khung giá đất năm 2013Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2013 được ban hành kèm theo Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012. >> Download
Bảng giá đất trồng cây lâu năm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2012Bảng giá đất trồng cây lâu năm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên ... >> Download
Bảng giá đất trồng cây hàng năm và đất nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2012Bảng giá đất trồng cây hàng năm và đất nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên ... >> Download
Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2012Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên ... >> Download
Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2012Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên ... >> Download
Bảng giá đất ở tại đô thị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2012Bảng giá đất ở tại đô thị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên ... >> Download
Bảng giá đất ở nông thôn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2012Bảng giá đất ở nông thôn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên ... >> Download
Quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2012Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên, ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2012 ... >> Download
Giá đất ở tại đô thị năm 2011 tỉnh Hưng YênGiá đất ở tại đô thị năm 2011 ban hành kèm theo Quyết định số 25/2010/QĐ- UBND tỉnh Hưng Yên... >> Download
Giá đất ở tại nông thôn năm 2011 tỉnh Hưng YênGiá đất ở tại nông thôn năm 2011 ban hành kèm theo Quyết định số 25/2010/QĐ- UBND tỉnh Hưng Yên... >> Download
Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp ngoài khu đô thị, khu dân cư nông thôn năm 2011 tỉnh Hưng YênGiá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp ngoài khu đô thị, khu dân cư nông thôn năm 2011 ban hành kèm theo Quyết định số 25/2010/QĐ- UBND tỉnh Hưng Yên... >> Download
Giá đất trồng cây hàng năm và đất nuôi trồng thủy sản năm 2011 tỉnh Hưng YênGiá đất trồng cây hàng năm và đất nuôi trồng thủy sản năm 2011 ban hành kèm theo Quyết định số 25/2010/QĐ- UBND tỉnh Hưng Yên... >> Download
Trang: 1 2