Hotline:(+84)4 3724 6666

Khung giá đất tỉnh Hòa Bình

Khung giá đất tỉnh Hòa Bình
 
Mẫu văn bản quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và khung giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Tỉnh ...
 
(password to modify: hslaw.vn
Bảng giá đất thương mại dịch vụ tại nông thôn Tỉnh Hòa Bình 05 năm 2015 - 2019 Bảng giá đất thương mại dịch vụ tại nông thôn Tỉnh Hòa Bình 05 năm 2015 - 2019Bảng giá đất thương mại dịch vụ tại nông thôn Tỉnh Hòa Bình 05 năm 2015 - 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất thương mại dịch vụ tại đô thị Tỉnh Hòa Bình 05 năm 2015 - 2019 Bảng giá đất thương mại dịch vụ tại đô thị Tỉnh Hòa Bình 05 năm 2015 - 2019Bảng giá đất thương mại dịch vụ tại đô thị Tỉnh Hòa Bình 05 năm 2015 - 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND... >> Download
Giá đất sxkd phi nông nghiệp không phải là đất TMDV tại đô thị Tỉnh Hòa Bình 05 năm 2015 - 2019 Giá đất sxkd phi nông nghiệp không phải là đất TMDV tại đô thị Tỉnh Hòa Bình 05 năm 2015 - 2019Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại đô thị Tỉnh Hòa Bình 05 năm 2015 - 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND... >> Download
Giá đất sxkd phi nông nghiệp không phải là đất TMDV tại nông thôn Tỉnh Hòa Bình 05 năm 2015 - 2019 Giá đất sxkd phi nông nghiệp không phải là đất TMDV tại nông thôn Tỉnh Hòa Bình 05 năm 2015 - 2019Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại nông thôn Tỉnh Hòa Bình 05 năm 2015 - 2019 >> Download
Bảng giá đất ở tại nông thôn Tỉnh Hòa Bình 05 năm 2015 - 2019 Bảng giá đất ở tại nông thôn Tỉnh Hòa Bình 05 năm 2015 - 2019Bảng giá đất ở tại nông thôn Tỉnh Hòa Bình 05 năm 2015 - 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất ở đô thị Tỉnh Hòa Bình 05 năm 2015 - 2019 Bảng giá đất ở đô thị Tỉnh Hòa Bình 05 năm 2015 - 2019Bảng giá đất ở đô thị Tỉnh Hòa Bình 05 năm 2015 - 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất trồng cây lâu năm Tỉnh Hòa Bình 05 năm 2015 - 2019 Bảng giá đất trồng cây lâu năm Tỉnh Hòa Bình 05 năm 2015 - 2019Bảng giá đất trồng cây lâu năm Tỉnh Hòa Bình 05 năm 2015 - 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất trồng lúa, trồng cây hàng năm Tỉnh Hòa Bình 05 năm 2015 - 2019 Bảng giá đất trồng lúa, trồng cây hàng năm Tỉnh Hòa Bình 05 năm 2015 - 2019Bảng giá đất trồng lúa, trồng cây hàng năm Tỉnh Hòa Bình 05 năm 2015 - 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất nuôi trồng thủy sản Tỉnh Hòa Bình 05 năm 2015 - 2019 Bảng giá đất nuôi trồng thủy sản Tỉnh Hòa Bình 05 năm 2015 - 2019Bảng giá đất nuôi trồng thủy sản Tỉnh Hòa Bình 05 năm 2015 - 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất rừng sản xuất Tỉnh Hòa Bình 05 năm 2015 - 2019 Bảng giá đất rừng sản xuất Tỉnh Hòa Bình 05 năm 2015 - 2019Bảng giá đất rừng sản xuất Tỉnh Hòa Bình 05 năm 2015 - 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất trồng cây hàng năm Tỉnh Hòa Bình 05 năm 2015 - 2019 Bảng giá đất trồng cây hàng năm Tỉnh Hòa Bình 05 năm 2015 - 2019Bảng giá đất trồng cây hàng năm Tỉnh Hòa Bình 05 năm 2015 - 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND... >> Download
Quy định bảng giá các loại đất năm 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình Quy định bảng giá các loại đất năm 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Hòa BìnhQuy định bảng giá các loại đất năm 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND... >> Download
Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND Quyết định số 37/2014/QĐ-UBNDQuyết định số 37/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định bảng giá các loại đất năm 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình... >> Download
Bảng giá đất trồng cây lâu năm Tỉnh Hòa Bình Năm 2014Bảng giá đất trồng cây lâu năm Tỉnh Hòa Bình Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định Số: 30/2013/QĐ-UBND >> Download
Bảng giá đất trồng cây hàng năm Tỉnh Hòa Bình Năm 2014Bảng giá đất trồng cây hàng năm Tỉnh Hòa Bình Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định Số: 30/2013/QĐ-UBND >> Download
Trang: 1 2 3