Hotline:(+84)4 3724 6666

Khung giá đất tỉnh Quảng Nam

Khung giá đất tỉnh Quảng Nam
 
Mẫu văn bản quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và khung giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Tỉnh Quảng Nam ...
 
(Password to modify: hslaw.vn
Bảng giá đất Thành Phố Tam Kỳ Tỉnh Quảng Nam 05 Năm 2015 - 2019 Bảng giá đất Thành Phố Tam Kỳ Tỉnh Quảng Nam 05 Năm 2015 - 2019Bảng giá đất trên địa bàn Thành Phố Tam Kỳ Tỉnh Quảng Nam 05 Năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất Thành Phố Hội An Tỉnh Quảng Nam 05 Năm 2015 - 2019 Bảng giá đất Thành Phố Hội An Tỉnh Quảng Nam 05 Năm 2015 - 2019Bảng giá đất trên địa bàn Thành Phố Hội An Tỉnh Quảng Nam 05 Năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất Huyện Tiên Phước Tỉnh Quảng Nam 05 Năm 2015 - 2019 Bảng giá đất Huyện Tiên Phước Tỉnh Quảng Nam 05 Năm 2015 - 2019Bảng giá đất trên địa bàn Huyện Tiên Phước Tỉnh Quảng Nam 05 Năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất Huyện Thăng Bình Tỉnh Quảng Nam 05 Năm 2015 - 2019 Bảng giá đất Huyện Thăng Bình Tỉnh Quảng Nam 05 Năm 2015 - 2019Bảng giá đất trên địa bàn Huyện Thăng Bình Tỉnh Quảng Nam 05 Năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất Huyện Tây Giang Tỉnh Quảng Nam 05 Năm 2015 - 2019 Bảng giá đất Huyện Tây Giang Tỉnh Quảng Nam 05 Năm 2015 - 2019Bảng giá đất trên địa bàn Huyện Tây Giang Tỉnh Quảng Nam 05 Năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất Huyện Quế Sơn Tỉnh Quảng Nam 05 Năm 2015 - 2019 Bảng giá đất Huyện Quế Sơn Tỉnh Quảng Nam 05 Năm 2015 - 2019Bảng giá đất trên địa bàn Huyện Quế Sơn Tỉnh Quảng Nam 05 Năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất Huyện Phước Sơn Tỉnh Quảng Nam 05 Năm 2015 - 2019 Bảng giá đất Huyện Phước Sơn Tỉnh Quảng Nam 05 Năm 2015 - 2019Bảng giá đất trên địa bàn Huyện Phước Sơn Tỉnh Quảng Nam 05 Năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất Huyện Phú Ninh Tỉnh Quảng Nam 05 Năm 2015 - 2019 Bảng giá đất Huyện Phú Ninh Tỉnh Quảng Nam 05 Năm 2015 - 2019Bảng giá đất trên địa bàn Huyện Phú Ninh Tỉnh Quảng Nam 05 Năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất Huyện Núi Thành Tỉnh Quảng Nam 05 Năm 2015 - 2019 Bảng giá đất Huyện Núi Thành Tỉnh Quảng Nam 05 Năm 2015 - 2019Bảng giá đất trên địa bàn Huyện Núi Thành Tỉnh Quảng Nam 05 Năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất Huyện Nông Sơn Tỉnh Quảng Nam 05 Năm 2015 - 2019 Bảng giá đất Huyện Nông Sơn Tỉnh Quảng Nam 05 Năm 2015 - 2019Bảng giá đất trên địa bàn Huyện Nông Sơn Tỉnh Quảng Nam 05 Năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất Huyện Nam Trà My Tỉnh Quảng Nam 05 Năm 2015 - 2019 Bảng giá đất Huyện Nam Trà My Tỉnh Quảng Nam 05 Năm 2015 - 2019Bảng giá đất trên địa bàn Huyện Nam Trà My Tỉnh Quảng Nam 05 Năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất Huyện Nam Giang Tỉnh Quảng Nam 05 Năm 2015 - 2019 Bảng giá đất Huyện Nam Giang Tỉnh Quảng Nam 05 Năm 2015 - 2019Bảng giá đất trên địa bàn Huyện Nam Giang Tỉnh Quảng Nam 05 Năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất Huyện Hiệp Đức Tỉnh Quảng Nam 05 Năm 2015 - 2019 Bảng giá đất Huyện Hiệp Đức Tỉnh Quảng Nam 05 Năm 2015 - 2019Bảng giá đất trên địa bàn Huyện Hiệp Đức Tỉnh Quảng Nam 05 Năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất Huyện Duy Xuyên Tỉnh Quảng Nam 05 Năm 2015 - 2019 Bảng giá đất Huyện Duy Xuyên Tỉnh Quảng Nam 05 Năm 2015 - 2019Bảng giá đất trên địa bàn Huyện Duy Xuyên Tỉnh Quảng Nam 05 Năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất Huyện Đông Giang Tỉnh Quảng Nam 05 Năm 2015 - 2019 Bảng giá đất Huyện Đông Giang Tỉnh Quảng Nam 05 Năm 2015 - 2019Bảng giá đất trên địa bàn Huyện Đông Giang Tỉnh Quảng Nam 05 Năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND... >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6