Hotline:(+84)4 3724 6666

Khung giá đất tỉnh Tây Ninh

Khung giá đất tỉnh Tây Ninh
 
Mẫu văn bản quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Tỉnh  Tây Ninh ...
Bảng giá đất Tỉnh Tây Ninh giai đoạn năm 2015 - 2019 Bảng giá đất Tỉnh Tây Ninh giai đoạn năm 2015 - 2019Bảng giá đất Tỉnh Tây Ninh giai đoạn năm 2015 - 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Tây Ninh Năm 2014Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Tây Ninh Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 60/2013/QĐ-UBND ... >> Download
Giá đất Thị Xã Tây Ninh Tỉnh Tây Ninh năm 2012Giá đất Thị Xã Tây Ninh năm 2012 kèm theo Quyết đinh số: 48/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Tây Ninh Quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Tây Ninh năm 2012 >> Download
Giá đất Huyện Trảng Bàng Tỉnh Tây Ninh năm 2012Giá đất Huyện Trảng Bàng năm 2012 kèm theo Quyết đinh số: 48/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Tây Ninh Quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Tây Ninh năm 2012 >> Download
Giá đất Huyện Tân Biên Tỉnh Tây Ninh năm 2012Giá đất Huyện Tân Biên năm 2012 kèm theo Quyết đinh số: 48/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Tây Ninh Quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Tây Ninh năm 2012 >> Download
Giá đất Huyện Hòa Thành Tỉnh Tây Ninh năm 2012Giá đất Huyện Hòa Thành năm 2012 kèm theo Quyết đinh số: 48/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Tây Ninh Quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Tây Ninh năm 2012 >> Download
Giá đất Huyện Gò Dầu Tỉnh Tây Ninh năm 2012Giá đất Huyện Gò Dầu năm 2012 kèm theo Quyết đinh số: 48/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Tây Ninh Quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Tây Ninh năm 2012 >> Download
Giá đất Huyện Bến Cầu Tỉnh Tây Ninh năm 2012Giá đất Huyện Bến Cầu năm 2012 kèm theo Quyết đinh số: 48/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Tây Ninh Quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Tây Ninh năm 2012 >> Download
Giá đất Huyện Dương Minh Châu Tỉnh Tây Ninh năm 2012Giá đất Huyện Dương Minh Châu năm 2012 kèm theo Quyết định số: 48/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Tây Ninh Quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Tây Ninh năm 2012... >> Download
Giá đất Huyện Châu Thành Tỉnh Tây Ninh năm 2012Giá đất Huyện Châu Thành năm 2012 kèm theo Quyết định số: 48/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Tây Ninh Quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Tây Ninh năm 2012... >> Download
Giá đất Huyện Tân Châu Tỉnh Tây Ninh năm 2012Giá đất Huyện Tân Châu năm 2012 kèm theo Quyết định số: 48/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Tây Ninh Quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Tây Ninh năm 2012 >> Download
Quyết định ban hành khung giá đất trên địa bàn Tỉnh Tây Ninh năm 2012Quyết định số: 48/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Tây Ninh Quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Tây Ninh năm 2012 >> Download