Hotline:(+84)4 3724 6666

Khung giá đất tỉnh Bạc Liêu

Khung giá đất tỉnh Bạc Liêu
 
Mẫu văn bản quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Bạc Liêu, giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Tỉnh Bạc Liêu ...
Bảng giá đất Tỉnh Bạc Liêu Năm 2015 Bảng giá đất Tỉnh Bạc Liêu Năm 2015Bảng giá đất Tỉnh Bạc Liêu Năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 66/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bạc Liêu... >> Download
Bảng giá đất Huyện Vĩnh Lợi Tỉnh Bạc Liêu Năm 2014

Bảng giá đất Huyện Vĩnh Lợi Tỉnh Bạc Liêu Năm 2014 ban hành kèm Quyết định số 47/QĐ-UBND...

>> Download
Bảng giá đất Huyện Phước Long Tỉnh Bạc Liêu Năm 2014

Bảng giá đất Huyện Phước Long Tỉnh Bạc Liêu Năm 2014 ban hành kèm Quyết định số 47/QĐ-UBND...

>> Download
Bảng giá đất ở, giá đất ở các dự án khu dân cư TP Bạc Liêu Tỉnh Bạc Liêu Năm 2014

Bảng giá đất ở, giá đất ở các dự án khu dân cư TP Bạc Liêu Tỉnh Bạc Liêu Năm 2014 ban hành kèm Quyết định số 47/QĐ-UBND...

>> Download
Bảng giá đất Huyện Hồng Dân Tỉnh Bạc Liêu Năm 2014

Bảng giá đất Huyện Hồng Dân Tỉnh Bạc Liêu Năm 2014 ban hành kèm Quyết định số 47/QĐ-UBND...

>> Download
Bảng giá đất Huyện Hòa Bình Tỉnh Bạc Liêu Năm 2014

Bảng giá đất Huyện Giá Rai Tỉnh Bạc Liêu Năm 2014 ban hành kèm Quyết định số 47/QĐ-UBND...

>> Download
Bảng giá đất Huyện Giá Rai Tỉnh Bạc Liêu Năm 2014

Bảng giá đất Huyện Giá Rai Tỉnh Bạc Liêu Năm 2014 ban hành kèm Quyết định số 47/QĐ-UBND...

>> Download
Bảng giá đất Huyện Đông Hải Tỉnh Bạc Liêu Năm 2014

Bảng giá đất Huyện Đông Hải Tỉnh Bạc Liêu Năm 2014 ban hành kèm Quyết định số 47/QĐ-UBND...

>> Download
Quyết định số 47/QĐ-UBND

Quyết định số 47/QĐ-UBND ban hành bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu...

>> Download
Khung giá các loại đất tỉnh Bạc Liêu - năm 2013Khung giá  các loại đất tỉnh Bạc Liêu theo Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2013. >> Download
Huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu - Khung giá đất năm 2013Khung giá đất Huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu theo Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2013. >> Download
Huyện Giá Rai tỉnh Bạc Liêu - Khung giá đất năm 2013Khung giá đất Huyện Giá Rai tỉnh Bạc Liêu theo Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2013. >> Download
Huyện Hòa Bình tỉnh Bạc Liêu - Khung giá đất năm 2013Khung giá đất Huyện Hòa Bình tỉnh Bạc Liêu theo Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2013. >> Download
Huyện Phước Long tỉnh Bạc Liêu - Khung giá đất năm 2013Khung giá đất Huyện Phước Long tỉnh Bạc Liêu theo Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2013. >> Download
Huyện Vĩnh Lợi tỉnh Bạc Liêu - Khung giá đất năm 2013Khung giá đất Huyện Vĩnh Lợi tỉnh Bạc Liêu theo Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2013. >> Download
Trang: 1 2