Hotline:(+84)4 3724 6666

Khung giá đất tỉnh An Giang

Khung giá đất tỉnh An Giang
 
Mẫu văn bản quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh An Giang, giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Tỉnh Giang ...
Bảng giá đất Thị Xã Tân Châu Tỉnh An Giang năm 2015 Bảng giá đất Thị Xã Tân Châu Tỉnh An Giang năm 2015Bảng giá đất Thị Xã Tân Châu Tỉnh An Giang năm 2015 áp dụng giai đoạn 2015 - 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND  ... >> Download
Bảng giá đất Huyện Tri Tôn Tỉnh An Giang năm 2015 Bảng giá đất Huyện Tri Tôn Tỉnh An Giang năm 2015Bảng giá đất Huyện Tri Tôn Tỉnh An Giang năm 2015 áp dụng giai đoạn 2015 - 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND  ... >> Download
Bảng giá đất Huyện Tịnh Biên Tỉnh An Giang năm 2015 Bảng giá đất Huyện Tịnh Biên Tỉnh An Giang năm 2015Bảng giá đất Huyện Tịnh Biên Tỉnh An Giang năm 2015 áp dụng giai đoạn 2015 - 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND  ... >> Download
Bảng giá đất Huyện An Phú Tỉnh An Giang năm 2015 Bảng giá đất Huyện An Phú Tỉnh An Giang năm 2015Bảng giá đất Huyện An Phú Tỉnh An Giang năm 2015 áp dụng giai đoạn 2015 - 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND  ... >> Download
Bảng giá đất Huyện Phú Tân Tỉnh An Giang năm 2015 Bảng giá đất Huyện Phú Tân Tỉnh An Giang năm 2015Bảng giá đất Huyện Phú Tân Tỉnh An Giang năm 2015 áp dụng giai đoạn 2015 - 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND  ... >> Download
Bảng giá đất Huyện Châu Phú Tỉnh An Giang năm 2015 Bảng giá đất Huyện Châu Phú Tỉnh An Giang năm 2015Bảng giá đất Huyện Châu Phú Tỉnh An Giang năm 2015 áp dụng giai đoạn 2015 - 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND  ... >> Download
Bảng giá đất Huyện Châu Thành Tỉnh An Giang năm 2015 Bảng giá đất Huyện Châu Thành Tỉnh An Giang năm 2015Bảng giá đất Huyện Châu Thành Tỉnh An Giang năm 2015 áp dụng giai đoạn 2015 - 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND  ... >> Download
Bảng giá đất Huyện Thoại Sơn Tỉnh An Giang năm 2015 Bảng giá đất Huyện Thoại Sơn Tỉnh An Giang năm 2015Bảng giá đất Huyện Thoại Sơn Tỉnh An Giang năm 2015 áp dụng giai đoạn 2015 - 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND  ... >> Download
Bảng giá đất Huyện Chợ Mới Tỉnh An Giang năm 2015 Bảng giá đất Huyện Chợ Mới Tỉnh An Giang năm 2015Bảng giá đất Huyện Chợ Mới Tỉnh An Giang năm 2015 áp dụng giai đoạn 2015 - 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND  ... >> Download
Bảng giá đất thành phố Châu Đốc Tỉnh An Giang năm 2015 Bảng giá đất thành phố Châu Đốc Tỉnh An Giang năm 2015Bảng giá đất thành phố Châu Đốc Tỉnh An Giang năm 2015 áp dụng giai đoạn 2015 - 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND  ... >> Download
Bảng giá đất thành phố long xuyên Tỉnh An Giang năm 2015 Bảng giá đất thành phố long xuyên Tỉnh An Giang năm 2015Bảng giá đất thành phố long xuyên Tỉnh An Giang năm 2015 áp dụng giai đoạn 2015 - 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND  ... >> Download
Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND Quyết định số 45/2014/QĐ-UBNDQuyết định số 45/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định và Bảng giá các loại đất năm 2015 áp dụng giai đoạn 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang... >> Download
Bảng giá đất thị xã Tân Châu - tỉnh An Giang năm 2014Bảng giá đất Thị Xã Tân Châu Tỉnh An Giang Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND ... >> Download
Bảng giá đất thị xã Châu Đốc - tỉnh An Giang năm 2014Bảng giá đất Thị Xã Châu Đốc Tỉnh An Giang Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND ... >> Download
Bảng giá đất thành phố Long Xuyên - tỉnh An Giang năm 2014Bảng giá đất Thành Phố Long Xuyên Tỉnh An Giang Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND ... >> Download
Trang: 1 2 3 4