Hotline:(+84)4 3724 6666

Trọng tài thương mại

Trọng tài thương mại
Trọng tài thương mại có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp: Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại; Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại; Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng Trọng tài.
 
(Password to modify: hslaw.vn)
Thông báo về việc nhận uỷ thác Thông báo về việc nhận uỷ thácThông báo về việc nhận uỷ thác - Mẫu số D 12-THA(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp). >> Download
Mẫu Đơn kiện (Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam) Mẫu Đơn kiện (Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam)Mẫu Đơn kiện (Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam) >> Download