Hotline:(+84)4 3724 6666

Bảo hộ Chỉ dẫn địa lý

Bảo hộ Chỉ dẫn địa lý
Chỉ dẫn địa lý là thông tin về nguồn gốc của hàng hoá: từ ngữ; dấu hiệu; biểu tượng; hình ảnh để chỉ: một quốc gia, một vùng lãnh thổ, một địa phương cụ thể mà hàng hoá được sản xuất ra từ đó.
 
(Password to modify: hslaw.vn
Quy trình đăng ký bảo hộ Chỉ dẫn địa lýMẫu quy trình đăng ký bảo hộ Chỉ dẫn địa lý.... >> Download
Giấy ủy quyền (Nếu đơn được nộp thông qua đại diện)Mẫu Giấy ủy quyền (Nếu đơn được nộp thông qua đại diện).. >> Download
Tờ khai đăng ký Chỉ dẫn địa lýMẫu Tờ khai đăng ký Chỉ dẫn địa lý... >> Download