Hotline:(+84)4 3724 6666

Thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
 
Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật
 
(Password to modify: hslaw.vn
Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanhThông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT- BKHĐT >> Download
Đơn đề nghị thành lập văn phòng công chứng (Do một công chứng viên thành lập)Đơn đề nghị thành lập văn phòng công chứng (Do một công chức viên thành lập)... >> Download
Đơn đăng ký hoạt động văn phòng công chứng (Do 1 công chứng viên thành lập)Đơn đăng ký hoạt động văn phòng công chứng (Do 1 công chứng viên thành lập)... >> Download
Mẫu đơn đăng ký hoạt động văn phòng đại diệnMẫu đơn đăng ký hoạt động văn phòng đại diện... >> Download
Quy trình thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanhQuy trình thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ... >> Download
Quy trình đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp ở nước ngoàiQuy trình đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp ở nước ngoài ... >> Download
Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ở nước ngoàiMẫu thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ở nước ngoài... >> Download
Thông báo thay đổi nội dung hoạt động của địa điểm kinh doanhMẫu Thông báo thay đổi nội dung hoạt động của địa điểm kinh doanh... >> Download
Thông báo thay đổi nội dung hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diệnMẫu Thông báo thay đổi nội dung hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/BKHĐT về đăng ký doanh nghiệp >> Download
Thông báo thành lập địa điểm kinh doanhMẫu Thông báo thành lập địa điểm kinh doanh ... >> Download
Thông báo thành lập Chi nhánh ( Doanh nghiệp)Mẫu Thmông báo thành lập Chi nhánh ( Doanh nghiệp) theo thông tư số 14/2010/TT-BKH... >> Download
Thông báo thành lập Chi nhánh (Công ty nhà nước)Mẫu Thông báo thành lập Chi nhánh (Công ty nhà nước) theo thông tư số 01/2013/TT-BKH... >> Download
Thông báo thành lập Chi nhánh (hợp tác xã)Mẫu Thông báo thành lập Chi nhánh (hợp tác xã) theo thông tư số 01/2013/TT-BKH... >> Download
Thông báo thành lập Văn phòng đại diện (Doanh nghiệp)Mẫu thông báo thành lập Văn phòng đại diện (Doanh nghiệp) theo thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT >> Download
Thông báo thành lập Văn phòng đại diện (Công ty nhà nước)Thông báo thành lập Văn phòng đại diện (Công ty nhà nước) theo thông tư 01/2013/TT-BKH... >> Download
Trang: 1 2