Hotline:(+84)4 3724 6666

Tạm ngừng kinh doanh, Giải thể, Phá sản Doanh nghiệp

Tạm ngừng kinh doanh, Giải thể, Phá sản Doanh nghiệp
Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế chậm nhất mười lăm ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh.
 
(Password to modify: hslaw.vn)
Bản kê khai chi tiết tài sản của doanh nghiệp khi mở thủ tục phá sản Bản kê khai chi tiết tài sản của doanh nghiệp khi mở thủ tục phá sảnBản kê khai chi tiết tài sản của doanh nghiệp khi mở thủ tục phá sản >> Download
Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệpBáo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp >> Download
Mẫu đơn yêu cầu mở thủ tục phá sảnMẫu đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản >> Download
Mẫu danh sách chủ nợ Mẫu danh sách chủ nợMẫu danh sách chủ nợ  >> Download
Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanhThông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/BKHĐT >> Download
Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanhThông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/BKHĐT >> Download
Thông báo về việc giải thể doanh nghiệpThông báo về việc giải thể doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT >> Download
Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên (Mẫu TP-QTV-08) Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên (Mẫu TP-QTV-08)Mẫu TP-QTV-08: Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên >> Download
Danh sách Quản tài viên, Doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản (Mẫu TP-QTV-07) Danh sách Quản tài viên, Doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản (Mẫu TP-QTV-07)Mẫu TP-QTV-07: Danh sách Quản tài viên, Doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản >> Download
Danh sách Quản tài viên, Doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản (Mẫu TP-QTV-06) Danh sách Quản tài viên, Doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản (Mẫu TP-QTV-06)Mẫu TP-QTV-06: Danh sách Quản tài viên, Doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản >> Download
Đơn đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản (Mẫu TP-QTV-05)Mẫu TP-QTV-05: Đơn đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản >> Download
Giấy Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách pháp nhân (Mẫu TP-QTV-04)Mẫu TP-QTV-04: Giấy đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân >> Download
Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề Quản tài viên (Mẫu TP-QTV-03) Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề Quản tài viên (Mẫu TP-QTV-03)Mẫu TP-QTV-03: Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề Quản tài viên >> Download
Cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên (Mẫu TP-QTV-02)Mẫu TP-QTV-02 về cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên >> Download
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên (Mẫu TP-QTV-01) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên (Mẫu TP-QTV-01)Mẫu TP-QTV-01: Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6