Hotline:(+84)4 3724 6666

Lương và các khoản nợ

Lương và các khoản nợ
Tiền lương của người lao động do hai bên thoả thuận trong hợp đồng lao động và được trả theo năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả công việc.
 
(Password to modify: hslaw.vn)
Bảng thanh toán tiền làm thêm giờBan hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC >> Download
Bảng thanh toán tiền thưởngBan hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC >> Download
Bảng chấm công làm thêm giờ Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC >> Download
Bảng chấm công Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC >> Download
Phiếu trả lương Mẫu phiếu trả lương ... >> Download
Báo cáo công nợ đầu năm Mẫu báo cáo công nợ đầu năm ... >> Download
Báo cáo công nợ phải thu Mẫu báo cáo công nợ phải thu ... >> Download
Báo cáo công nợ phải trả Mẫu báo cáo công nợ phải trả ... >> Download
Bảng thanh toán tiền lương 1 Mẫu bảng thanh toán tiền lương ... >> Download
Bảng thanh toán tiền lương 2 Mẫu bảng thanh toán tiền lương ... >> Download
Bảng thanh toán tiền lương 3 Mẫu bảng thanh tiền toán lương ... >> Download