Hotline:(+84)4 3724 6666

Bảng tổng hợp

Bảng tổng hợp
HSLAWS cung cấp các loại bảng tổng hợp bao gồm: Bảng tổng hợp thu chi; bảng tổng hợp kinh phí; bảng tổng hợp chứng từ, hóa đơn; tổng hợp mua, bán hàng hóa...
 
(Password to modify: hslaw.vn)
Tổng hợp tình hình kinh phí Mẫu bảng tổng hợp tình hình kinh phí ... >> Download
Tổng hợp tình hình tiếp nhận kinh phí và chi Bảo hiểm xã hội Tổng hợp tình hình tiếp nhận kinh phí và chi Bảo hiểm xã hội ... >> Download
Tổng hợp tình hình kinh phí và quyêt toán kinh tế đã sử dụng Mẫu bảng tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh tế đã sử dụng ... >> Download
Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh tế chi BHXH của các đơn vịMẫu bảng tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh tế chi BHXH của các đơn vị ... >> Download
Tổng hợp chi hoạt động

Mẫu bảng tổng hợp chi hoạt động  ...

>> Download
Tổng hợp kinh phí đã sử dụng theo đề nghị quyết toán Tổng hợp kinh phí đã sử dụng theo đề nghị quyết toán ... >> Download
Bảng tổng hợp kinh phí chưa quyết toán Mẫu bảng tổng hợp kinh phí chưa quyết toán ... >> Download
Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại Mẫu bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại ... >> Download
Tổng hợp bán hàng theo nhân viên Mẫu bảng tổng hợp bán hàng theo nhân viên ... >> Download
Tổng hợp bán hàng theo khách hàng Mẫu bảng tổng hợp bán hàng theo khách hàng , ... >> Download
Tổng hợp bán hàng theo mặt hàng Mẫu bảng tổng hợp bán hàng theo mặt hàng ... >> Download
Tổng hợp mua hàng theo mặt hàng Mẫu bảng tổng hợp mua hàng theo mặt hàng ... >> Download