Hotline:(+84)4 3724 6666

Công chức, Người lao động

Danh mục mẫu văn bản thuộc: Công chức, Người lao động

Văn bản pháp luật về tuyền dụng, quản lý, đào tạo, sử dụng, đánh giá, xếp loại, nâng ngạch đối với cán bộ, công chức Văn bản pháp luật về tuyền dụng, quản lý, đào tạo, sử dụng, đánh giá, xếp loại, nâng ngạch đối với cán bộ, công chức
Tổng hợp tất cả các văn bản pháp luật mới về tuyển dụng, quản lý, đào tạo, sử dụng, đánh giá, xếp loại, nâng ngạch đối với cán bộ, công chức ...
 
(password to modify: hslaw.vn
>>chi tiết
Văn bản pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn, mã số ngạch cán bộ, công chức Văn bản pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn, mã số ngạch cán bộ, công chức
Tổng hợp tất cả các văn bản pháp luật mới về nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn, mã số ngạch cán bộ, công chức ...
 
(password to modify: hslaw.vn
>>chi tiết
Văn bản pháp luật về hướng dẫn phân loại, xếp hạng, các tổ chức, đơn vị Văn bản pháp luật về hướng dẫn phân loại, xếp hạng, các tổ chức, đơn vị
Tổng hợp tất cả các văn bản pháp luật mới về hướng dẫn phân loại, xếp hạng các tổ chức, đơn vị ...
 
(password to modify: hslaw.vn
>>chi tiết
Văn bản pháp luật về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, thay thế cán bộ, công chức lãnh đạo Văn bản pháp luật về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, thay thế cán bộ, công chức lãnh đạo
Tổng hợp tất cả các văn bản pháp luật mới về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, thay thế cán bộ, công chức lãnh đạo ...
 
(password to modify: hslaw.vn
>>chi tiết
Văn bản pháp luật về quyền lợi và nghĩa vụ đối với cán bộ, công chức Văn bản pháp luật về quyền lợi và nghĩa vụ đối với cán bộ, công chức
Tổng hợp tất cả các văn bản pháp luật mới về quyền lợi và nghĩa vụ đối với cán bộ, công chức ...
 
(password to modify: hslaw.vn
>>chi tiết
Văn bản pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng, khen thưởng, kỷ luật Văn bản pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng, khen thưởng, kỷ luật
Tổng hợp tất cả các văn bản pháp luật mới về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng, khen thưởng, kỷ luật ...
 
(password to modify: hslaw.vn
>>chi tiết
Văn bản pháp luật về thực hiện lương hưu và bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Văn bản pháp luật về thực hiện lương hưu và bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Tổng hợp tất cả các văn bản pháp luật mới về hướng dẫn thực hiện lương hưu và bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ...
 
(password to modify: hslaw.vn
>>chi tiết
Văn bản pháp luật dùng cho lãnh đạo và trưởng phòng tổ chức doanh nghiệp Văn bản pháp luật dùng cho lãnh đạo và trưởng phòng tổ chức doanh nghiệp
Tổng hợp tất cả các văn bản pháp luật mới dùng cho lãnh đạo và trưởng phòng tổ chức doanh nghiệp ...
 
(password to modify: hslaw.vn
>>chi tiết
Một số văn bản khác Một số văn bản khác
Tổng hợp tất cả các văn bản pháp luật về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong giải quyết việc của dân và doanh nghiệp ...
 
(password to modify: hslaw.vn
>>chi tiết