Hotline:(+84)4 3724 6666

Biểu mẫu về thủ tục tố tụng

Danh mục mẫu văn bản thuộc: Biểu mẫu về thủ tục tố tụng

Tố tụng dân sự Tố tụng dân sự
Thủ tục tố tụng dân sự là trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án giải quyết các vụ án hoặc việc dân sự tại Tòa án; thủ tục thi hành bản án dân sự đã có hiệu lực pháp luật tại cơ quan thi hành án dân sự; thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục đặc biệt.
 
(Password to modify: hslaw.vn)
>>chi tiết
Tố tụng Hình sự Tố tụng Hình sự
Thủ tục tố tụng hình sự bao gồm: trình tự, thủ tục khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự. Trong đó, người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo luật định để giải quyết vụ án.
 
(Password to modify: hslaw.vn)
>>chi tiết
Tố tụng Hành chính Tố tụng Hành chính
Thủ tục tố tụng hành chính là trình tự, thủ tục khởi kiện và giải quyết các vụ án hành chính; thi hành án hành chính. Trong đó, cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, thực hiện quyền và nghĩa vụ theo luật định để giải quyết vụ án hành chính.

(Password to modify: hslaw.vn)
>>chi tiết
Trọng tài thương mại Trọng tài thương mại
Trọng tài thương mại có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp: Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại; Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại; Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng Trọng tài.
 
(Password to modify: hslaw.vn)
>>chi tiết