Hotline:(+84)4 3724 6666

Biểu mẫu thành lập công ty

Danh mục mẫu văn bản thuộc: Biểu mẫu thành lập công ty

Thành lập doanh nghiệp Thành lập doanh nghiệp
 
Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh
 
(Password to modify: hslaw.vn)
>>chi tiết
Thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
 
Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật
 
(Password to modify: hslaw.vn
>>chi tiết
Chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp Chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp
 
Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là hình thức cơ cấu lại doanh nghiệp cho phù hợp với quy mô cũng như sự phát triển của Doanh nghiệp.
 
(Password to modify: hslaw.vn)
>>chi tiết
Thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh doanh nghiệp Thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh doanh nghiệp
 
Khi thay đổi nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi.
 
(Password to modify: hslaw.vn)
>>chi tiết
Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất Doanh nghiệp Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất Doanh nghiệp
 
Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất Doanh nghiệp là hoạt động tổ chức lại Doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 29/11/2005
 
(Password to modify: hslaw.vn)
>>chi tiết
Tạm ngừng kinh doanh, Giải thể, Phá sản Doanh nghiệp Tạm ngừng kinh doanh, Giải thể, Phá sản Doanh nghiệp
Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế chậm nhất mười lăm ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh.
 
(Password to modify: hslaw.vn)
>>chi tiết
Thành lập trung tâm tin học, trung tâm ngoại ngữ Thành lập trung tâm tin học, trung tâm ngoại ngữ
 
Khi nền kinh tế được hội nhập sâu, rộng thì việc giao lưu quốc tế được mở rộng trên nhiều nhiều lĩnh vực khác nhau. Để đáp ứng nhu cầu đó, việc thành lập trung tâm tin học, trung tâm ngoại ngữ ngày càng gia tăng
 
(Password to modify: hslaw.vn
>>chi tiết
Thành lập trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề Thành lập trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề
 
Đội ngũ nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn hiện đang là nhu cầu cấp thiết hiện nay. Để đáp ứng nhu cầu đó, việc thành lập trường trung cấp, trung tâm nghề ngày càng phát triển
 
(Password to modify: hslaw.vn
>>chi tiết
Thành lập hiệp hội, câu lạc bộ Thành lập hiệp hội, câu lạc bộ
 
Ngày nay, hình thức hiệp hội, câu lạc bộ ngày càng phát triển đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của cá nhân nói riêng, của tổ chức nói chung
 
(Password to modify: hslaw.vn
>>chi tiết