Hotline:(+84)4 3724 6666

Biểu mẫu Đất đai - Nhà ở

Danh mục mẫu văn bản thuộc: Biểu mẫu Đất đai - Nhà ở

Cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng Đất, Quyền sở hữu Nhà ở Cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng Đất, Quyền sở hữu Nhà ở
 
Đăng ký quyền sử dụng đất là việc ghi nhận quyền sử dụng đất hợp pháp đối với một thửa đất xác định vào hồ sơ địa chính nhằm xác lập quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.
 
(Password to modify: hslaw.vn)
>>chi tiết
Chuyển Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở Chuyển Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở
 
Chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật bao gồm các hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà hình thành pháp nhân mới.
 
(Password to modify: hslaw.vn)
>>chi tiết
Thế chấp, bảo lãnh bằng Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở Thế chấp, bảo lãnh bằng Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở
 
Thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở là việc một người dùng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự với bên kia theo quy định của pháp luật
 
(Password to modify: hslaw.vn)
>>chi tiết
Chuyển mục đích sử dụng đất Chuyển mục đích sử dụng đất
 
Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định Pháp luật thì chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

(Password to modify: hslaw.vn)
>>chi tiết
Thủ tục tách thửa, hợp thửa Thủ tục tách thửa, hợp thửa
 
Thửa đất là phần diện tích đất được giới hạn bởi ranh giới xác định trên thực địa hoặc được mô tả trên hồ sơ.
 
(Password to modify: hslaw.vn)
>>chi tiết
Thủ tục Giao đất, Thuê đất, thuê nhà ở Thủ tục Giao đất, Thuê đất, thuê nhà ở
 
Giao đất là việc Nhà nước trao quyền sử dụng (QSD) đất bằng quyết định hành chính cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất. Cho thuê đất là việc Nhà nước trao QSD đất bằng hợp đồng cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất.
 
(Password to modify: hslaw.vn)
>>chi tiết
Giấy phép xây dựng Giấy phép xây dựng
 
Trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng, trừ trường hợp xây dựng các công trình theo quy định của Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ban hành ngày 26/11/2003
 
(Password to modify: hslaw.vn)
>>chi tiết