Hotline:(+84)4 3724 6666

Thừa kế

Thừa kế
 
Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.
 
(Password to modify: hslaw.vn)
Tờ khai hủy bỏ di chúcTờ khai hủy bỏ di chúc >> Download
Văn bản khai nhận di sản thừa kếVăn bản khai nhận di sản thừa kế >> Download
Thông báo thời điểm mở thừa kếThông báo thời điểm mở thừa kế >> Download
Quy trình lập, lưu giữ, công bố di chúcQuy trình lập, lưu giữ, công bố di chúc >> Download
Quy trình khai nhận, phân chia di sản thửa kếQuy trình khai nhận, phân chia di sản thửa kế >> Download
Biên bản nhận giữ di chúcBiên bản nhận giữ di chúc >> Download
Văn bản từ chối nhận di sảnVăn bản từ chối nhận di sản >> Download
Văn bản đề nghị nhận thừa kếVăn bản đề nghị nhận thừa kế >> Download
Văn bản sửa đổi, bổ sung di chúcVăn bản sửa đổi, bổ sung di chúc >> Download
Văn bản phân chia tài sản thừa kếVăn bản phân chia tài sản thừa kế >> Download